is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pas begint. 'Ev zou liet toekomstige, eeuwige leven

kunnen beteekenen, indien het liclw. niet ontbrak. Ev is niet instrumentaal: door het leven; het leven is geen middel. Bij „in het leven" moeten wij aan den nieuwen staat der geloovigen denken. „Door den éénen" staat tegenover roiï èvói van het begin van het vers. „Jezus Christus is appositie. De geloovigen hebben alles aan Hem te danken.

Nu het verschil tusschen het werk van den eersten en dat van den tweeden Adam voldoende is aangewezen, kan de apostel met de vergelijking voortgaan.

3) Vs. 18, 19.

Vs. 18, 19: „Zoo dan, gelijk er door ééne overtreding voor alle menschen veroordeeling gekomen is, zoo ook door ééne vrijspraak voor alle menschen rechtvaardiging des levens; 19 want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mensch de velen tot zondaars gesteld zijn, zoo znllen ook door de gehoorzaamheid van één de velen tot rechtvaardigen gesteld worden."

Beide verzen vormen niet „een korte recapitulatie (Weiss) „in den vorm eener conclusie" (Oltramare) van de geheele vergelijking, sedert vs. 12 ter sprake gebracht. Waartoe zou zulk een recapitulatie dienen? Wij hebben hier het tweede deel van de vergelijking van vs. 12. Vanwege vs. 13, 14 en vs. 15—17 wordt het eerste deel van de vergelijking echter eerst nog in anderen vorm herhaald. — Men denke er als verb. bij fybtro of otnkfa (res cessit, Meyer). Met het oog op vs. 12 willen Erasmus, Calvijn, Tholuck, Hodge, Fritzsche, Philippi, Hofmann hfo als masc. opvatten. Philippi zegt, dat het woord in het geheele stuk masc. is (vs. 12, 15, 16, 17, 19), maar in al deze gevallen wordt het door het art. voorafgegaan (vs. 15, 17, 19), of door een subst. of een part. gevolgd (vs. 12, 16). Wij hebben hier klaarblijkelijk een