is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(II. 8:11). — Hiermede is dus aangetoond, dat het heil in Christus zich even ver uitstrekt als het oordeel in Adam , ui. over allen (vgl. H. 3:22). In het volgende vers komt de apostel terug op hetgeen aan de algemeenheid van den dood en van het heil ten grondslag ligt: de invloed van één op de velen.

Ys. 19 noemt de zedelijke oorzaak (yxp) van het in vs. 18 geconstateerde feit. Van Manen meent, dat hier mets nieuws gezegd wordt (t. a. p. bl. 67), waarover men vergelijke Van Leeuwen (t. a. p. bl. 122, 123). In plaats van c5; komt het sterkere u<rxep. De uitdrukking vuts; (vs. 12, 18) wordt weder vervangen door cl vo^ol (vs. 15, 17). Misschien is hiervan de reden deze: Zal de rechtvaardiging van allen door Christus (vs. 18) mogelijk zijn, dan moet de werking van één zich over velen kunnen uitstrekken; daarom komt Paulus op de tegenstelling van „één" en „de velen" terug. — De overtreding heet ongehoorzaamheid, als gevolg van °ongehoorzaamheid. — Is „tot zondaar gesteld worden" hetzelfde als „tot zondaar gemaakt worden"? Niet waarschijnlijk, met het oog op plaatsen als Luk. 12:14, 42; Hand. 7:10; Jak. 4:4. De uitdrukking beteekent, dat zij als zondaren voor God „komen te staan .

Tegenover de ongehoorzaamheid van Adam staat de gehoorzaamheid van Christus. Wij hebben niet te denken aan Christus' leven, maar aan Zijn dood (Fil. 2 : 8). Ten gevolge van die verzoeningsdaad komen de velen voor God in een toestand van rechtvaardigheid. Het feit kxtxcttxQwovtxi wijst niet op het toekomende leven, omdat de rechtvaardiging reeds hier begint; de geloovigen zijn nog niet voltallig; hun aantal wordt nog van dag tot dag grooter; zoo menigmaal één de rechtvaardiging in Christus aanneemt, zal er één als rechtvaardige gesteld worden. Sommige uitleggers denken, evenals in vs. 15, bij „de velen" (vs. 19*) aan de geloovigen, bij „de velen" (vs. 19») aan alle zondaren. Anderen vinden hier de leer van de herstelling aller dingen. Echter is dit denkbeeld aan Paulus vreemd (Fil. 3:19; 2 Thess. 1:9). De geheelheid der geloovigen komt hier in de plaats van