is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de geheelheid der zondaren. Natuurlijk heeft er bij deze verwisseling een reductie plaats, maar dit is de schuld van den mensch en niet van God. Daarom kan de apostel dit bij de beschrijving van het werk Gods buiten beschouwing laten.

Laat ons den logischen gang van deze pericope kort resumeeren. In vs. 12 is het eerste lid der vergelijking vermeld, in vs. 13, 14 bewezen, in de laatste woorden van vs. 14 het tweede lid der vergelijking aangeduid, in vs. 15—17 voorbereid, in vs. 18, 19 genoemd en bewezen.

Bij dit overzicht van de godsdienstige en zedelijke geschiedenis der menschheid en de tegenstelling tusschen algemeen oordeel en algemeene verlossing, moest de apostel zich wel afvragen, welke rol de wet hier speelde. Immers van haar maakten de Joden het heil der wereld afhankelijk; zij predikten en verbreidden die alom, ten einde zoodoende de heerschappij der gerechtigheid en hunne eigene in de wereld te vestigen. De schrijver duidt de questie in het voorbijgaan aan (vs. 20) en besluit dan met vs. 21.

4) Vs. 20, 21.

Ys. 20, 21: „De wet nu is er bij gekomen, opdat de overtreding meer werd; maar waar de zonde meer wercl, is de genade veel meer overvloedig geweest, 21 opdat, gelijk de zonde geheerscht heeft in den dood, zoo ook de genade heerschen zou door de gerechtigheid ten eeuwigen leven, door Jezus Christus onzen Heer."

De wet is de mozaïsche wet, ofschoon het art. ontbreekt. Oltramare denkt aan de wet des gewetens. Maar hoe zou zij in dit historisch overzicht passen ? En hoe zou van haar gezegd kunnen worden, dat zij er bij gekomen is ? De wet is in de wereld gekomen (zie e'ivijhQtv, vs. 12) bij, naast (■xctpetafafov) de zonde. Zij heeft dus geen nieuw tijdperk