is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heiligen, eerst in God zijn, met God verzoend, voor God gerechtvaardigd worden. Is de scheiding tusschen God en den mensch weggenomen, dan geeft zich het hart van den mensch aan de genade Gods over, en stort de Geest Gods een nieuw leven in hem uit. Zoo bereikt God Zijn doel, want de heiligheid is het leven Gods, waartoe de mensch geschapen is. ')

Het verband tusschen de twee deelen van den brief, in 't bijzonder tusschen H. 5 en 6, is nu duidelijk. Gelijk wij niet door onszelven, maar door Jezus Christus gerechtvaardigd worden (vgl. H. 5:11, 17, 21), zoo worden wij ook niet door onszelven, maar door Jezus Christus geheiligd (H. 6 : 23; 8 : 39). De rechtvaardige leeft dus inderdaad door het geloof in Hem (vgl. H. 1 : 17).

De gedachtengang van het volgende deel is deze: in een eerste afdeeling ontwikkelt de apostel het nieuwe beginsel der heiliging, zooals het in het object van het rechtvaardigende geloof zelf, Jezus Christus, ligt opgesloten, en toont hij aan hoe de geloovige door dit middel tegelijk van het juk der zonde en van het juk der wet is verlost (II. 6 : 1—7 : 6).

In de tweede afdeeling vergelijkt hij de werking van dit nieuwe beginsel met die van het oude, de wet (H. 7 : 7—25).

In de derde wijst hij aan hoe de Heilige Geest de Goddelijke kracht is, die het leven van den geloovige van liet nieuwe beginsel, het leven van Christus, doordringt, en dat leven toebereidt tot het genot van de toekomstige heerlijkheid (H. 8 : 1—17).

De heiligheid in Christus (H. 6 : 1—7 : 6), zonder wet (H. 7:7—25), door den Heiligen Geest (H. 8:1—17). De tegenstelling is niet meer als in het vorige deel die van oordeel en rechtvaardiging, maar die van zonde en heiligheid. De zonde moet hier niet meer als overtreding uitgewischt, maar als macht of als ziekte overwonnen worden.

1) Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye handelt iu zijn stuk over de rechtvaardigheidsleer van Paulus (Studiën, 1870) ook over het verband tusschen de ideëele en de reëele èixxiccrvv(rechtvaardiging en heiliging).