is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vs. 3: „Of weet gij niet, dat zoovelen wij in Christus Jezus l) gedoopt zijn, wij in Zijnen dood gedoop

zyn 1"

Of (zoo gij nog mocht twijfelen) weet gij niet, enz. "Oaoi kan een exceptie aanduiden of algemeen genomen wor den Hier zal het wel algemeen zijn bedoeld, omdat met blijkt, dat te Rome ongedoopte geloovigen Sommigen vatten „doopen" in eigenlijken zin op: in Chns , in Zijn dood indompelen. Maar deze beteekenis past niet

bij sk ro Sm» (Matth. 28:19; 1 Kor. 1: 13) of bij m M«v av,v (1 Kor 10:2). Weiss haalt Gal. 3:27 aan, maar

hier zou de beteekenis „indompelen" naast het beeld van het kleed vreemd zijn. „Doopen in» is dus «doopen (m,3t water) in betrekking tot", d. w. z. door den doop m betrekki g brengen tot. - Paulus legt nadruk op de waardigheid van Jezus als Messias; vandaar „Christus voorop.

trekking, waarin de doop ons tot Christus brengt, is voornamelijk een betrekking tot Zijn dood.

Wat het verband tusschen vs. 2 en vs. i aangaat, mtde

vergelijking van deu doop met de begrafenis, en "

den dood, van Jezus volgt, dat het sterven san de zonde „iet met den doop samenvalt (Weiss Uess e. a. , maar dat de doop van dat sterven het zichtbare teeken . J de begrafenis volgt op den dood, zoo volgt e oop op sterven aan de zonde. 3)

Vs 4" Wii ziin dan met Hem begraven door den doop "in 'den dood, opdat, gelijk Christus mt de dooden is opgewekt door de heerlijkheid des Vaders,

■> rr —c

AS» « niet S. 0h«™» ui. d, Jota V„l.

Zeitschr. f. Theol. u. Kirche, 1896.

3) In „Verisimilia" is va. 3-11 een joodsch fragment.