is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewelddadigen en pijulijken dood van Christus is zij mede een gewelddadigen en pijnlijken dood gestorven.

De oude mensch is gekruisigd, opdat het lichaam deizonde te niet gedaan worde. Omdat dit laatste het doel is van het eerste, moet het ook iets anders zijn. De kruisiging van den ouden mensch is eens voor goed geschied (vgl. den aor. <rwtrrcuip&i*), terwijl het te niet doen van het lichaam der zonde een langzaam proces is. Het lichaam der zonde is dus iets anders dan de oude mensch. Hebben wij aan het lichaam als zoodanig te denken? De apostel zou het dm als bron der zonde beschouwen, hetgeen kwalijk te rijmen is met vs. 13; 2 Kor. 4:10-12; 7:1; Matth. 15 :19; Rom. 8:3. Calvijn, Olshausen, J. Muller, Philippi, Baur, Hodge, Oltramare, Morison nemen „lichaam" in figuurlijken zin en denken aan de massa, het organisme, het samenstel der zonde, zoodat het lichaam der zonde de zonde zelf is. Maar in vs. 12, 13 wordt van het lichaam in eigenlijken zin gesproken. Bovendien zouden wij zoo een tautologie verkrijgen met het vorige. Een derde verklaring vindt men niet verschillende schakeeringen bij Meyer, Theodoretus, Bengel, Tholuck, Rückert, Hofmann, Weiss: het lichaam, in zoover het instrument der zonde is (riji dpxpTtxi gen. poss.). Deze verklaring is de aannemelijkste. — K*TXfyeiv beteekent eigenlijk: „werkeloos maken"; vandaar: „nutte oos maken" (Luk. 13:7); verder: „te niet doen" (1 Kor. b: ld; 13:8 10; Ef. 2: 15 enz.) Van het physieke organisme op zichzelf kan hier niet gezegd worden, dat het werkeloos gemaakt of te niet gedaan wordt. Van het lichaam, as werktuig der zonde genomen, geldt, dat het werkeloos gemaakt, of liever vernietigd is, om plaats te maken vooi een ander lichaam, het orgaan der gerechtigheid (vs. 13).

Het slot van vs. 6 vermeldt het einddoel van dit alles. Er wordt gesproken van „wij", in onderscheiding van „den ouden mensch" en van „het lichaam der zonde". De persoonlijkheid wordt vrijgemaakt; het eigenlijke „ik herneem zijne rechten. De apostel verduidelijkt dit door een voorbeeld uit het dagelijksche leven.