is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet niet „voor de zonden sterven" gelijkstellen. Christus was zonder zonde, maar daarom kan van Hem, als levende onder de wet (Gal. 4:4, in verband met 1 Kor. 15:56), wel gezegd worden, dat Hij met de zonde in betrekking stond. Éénmaal, eens voor goed, is Hij der zonde gestorven. Door Zijn dood is die betrekking tot de zoude verbroken.

Nu staat Hij niet meer in betrekking tot de zonde. Nu leeft Hij Gode. Wat Hij leeft, leeft Hij alleen voor God, met Wien Hij nu alleen in betrekking staat. x)

Gelijk Christus niet meer tot Zijn oude leven terugkeert, zoo moet ook de geloovige niet meer tot zijn oude leven terugkeeren.

Vs. 11: „Zoo ook gij, beschouwt uzelven als te zijn 2) dood voor de zonde, maar Gode levende in Christus Jezus, onzen Heer3).1'

Ook gij, evenals Hij. Aoyi&sQs is iinp.; vgl. vs. 12, 13. De geloovigen moeten zichzelven niet meer zien, zooals zij in zichzelven zijn: voor de zonde levende, dood voor God; maar zooals zij in Christus zijn4): voor de zonde dood, levende voor God. Dit is het geheim der heiliging. De natuurlijke zedeleer zegt tot den mensch: word wat gij zijn moet. Hier klinkt het: word wat gij zijt (in Christus). Aan den zedelijken arbeid ligt een positief feit ten grondslag. Daardoor alleen is die arbeid niet ijdel. De tweede paradox

1) Weizsacker: Sein Sterben: das war ein (iir allemal der Simde gestorben; sein Leben: das ist Leben für Gott. Berlage (Theol. Tijdschr., 1895) legt nadruk op het juridische van het betoog. Christus is door Zijn dood aan het rechtsgebied der zonde ontrukt. Wat Hij gestorven is, dat is Hij eenmaal gestorven als het eigendom der zonde, ter voldoening aan haar heerschappij i en wat Hij leeft, leeft Hij Gode als Zijn eigendom.

2) E <v«i wordt door den text. ree. K L P na vexpci/; /iev, door sBCna ezvrovG geplaatst; door ADEFGIt. weggelaten.

3) Teit. ree. leest t«i xvpiu y/iav met NOKIP; ABDEI6 laten

het weg. . T >.

i) Vgl. Deissmann, Die neutestameiitliche Formel „in Christo Jesu , Marburg, 1692.