is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het evangelie: de heiliging door liet geloof, rust op do eerste: de rechtvaardiging door het geloof.

Maar deze theorie mag geen theorie blijven; zij moet zich in het werkelijke leven realiseeren en dat voor zich opeischen. Wanneer de geloovigen weten, wat zij zijn, hebben zij dat te openbaren. Hierover handelt vs. 12—14.

Vs. 12—14.

Vs. 12, 13: „Dat dan de zonde niet heersche in uw sterfelijk lichaam om zijne begeerlijkheden te gehoorzamen ; 13 en stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelven Gode, als ") uit de dooden levend geworden zijnde, en (stelt) uwe leden tot wapenen der gerechtigheid voor God."

Men zou uit sommige uitdrukkingen van den apostel kunnen opmaken, dat hij de aanwezigheid der zonde inden geloovigo ontkent. Maar dan zou liij hier van het „zijn , niet van het „heersclien" der zonde gesproken hebben. De zonde mag niet meer heerschen, want het lichaam is aan haar macht onttrokken en tot instrument Gods gemaakt. Vs. 6, 7 correspondeert met vs. 12, 13a; vs. 8—10 met vs. 13b.

Mij (3xtn>.ivhu\ de imp. praes. met w wil zeggen, dat de toestand, die tot nu toe bestaan heeft, moet ophouden. Het verband van deze vermaning met het vorige kau vergeleken worden met het verband tusschen Kol. 3: 5 (doodt dan) en vs. 3 (gij zijt gestorven). — 'Ev zou „door" kunnen beteekenen, zoodat dan het lichaam het middel was, waardoor

1) Text. ree. KLP; ei? ro v7rtnxotieiv «utif sv tui 5 evdvtuuie xutov \ D E F Q Ir. Or. Tert.: eif to vkxxoveiv uvtvi met weglating van ev rxi; et/öt/f</«/« xutov; N ABOSyrscUVulg.: 5'? ™ virxKoveiv ruic, evitviuxit; xvtov met weglating van uvry.

2) ABC lezen iii plaats vau ; wei.