is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

do laatste niet oniler de werking van den Heiligen Geest staat), denkt nu bij „leden" niet slechts aan de oogen, de handen, de voeten, de tong enz., maar ook aan het hart, den wil, het verstand. Met het eerste valt het laatste vanzelf. De veelvuldigheid der begeerlijkheden beantwoordt aan de veelvuldigheid der leden. — "Oz>.x zijn niet werktuigen (Godet), maar wapenen, in overeenstemming met het spraakgebruik van het N. T. (vgl. b.v. 2 Kor. G:7; 10:4); zie ook tycbv.x in vs. 23. Er is sprake van een strijd van de zonde tegen God. — De imp. praes. vxpitTxveTt wordt evenals (oxciasustu in vs. 12 met het oog op het voortduren van een bepaalden toestand gebruikt: gaat niet voort met, zooals gij tot hiertoe gedaan hebt, uwe leden te stellen enz. (zie èm^vav van vs. 2). 'Ahxix wijst het karakter van de i^xpjix aan. ' A^xptix behoort bij 7rxpi<rTxveTs —Van het negatieve komen wij nu op het positieve; een overgang als van vs. 5a op

vs. 5b en van vs. 7 op vs. 8. (

In plaats van irxptoTXvers staat hier de aor. irxpxaTviaxTi. Volgens Meyer en Weiss wijst de aor. aan, dat de handeling oogenblikkelijk moet plaats hebben; volgens Fritzsche en Beek, dat zij voortdurend herhaald wordt; Philippi denkt aan hetgeen eens voor goed geschiedt. De eerste ïneening komt het meest overeen met de beteekems van den aoristus, die het in werking treden der handeling aanduidt. De imp. praes. hield de vermaning in: laat den ouden toestand niet voortduren; de imp. aor. dringt op den onmiddellijken overgang tot een nieuwen toestand aan. — Die verandering moet niet alleen met het lichaam, maar bovenal met den persoon zeiven plaats hebben; vandaar: stelt uzelven. „Als" beteekent niet: alsof gij waart, maar: als werkelijk zijnde. De geloovigen zijn uit de dooden (opgestaan en) levend geworden, omdat zij met Christus gestorven en tot een nieuw leven gekomen zijn. „Dooden op te vatten den zin van Ef. 2:1, 5 (Philippi, Godet), is niet aannemelijk. — Aitcxioeui/ïi, tegenover xïmix, beteekent de zedelijke gerechtigheid, het vervullen van alle menschelijke verplichtingen. — Ty aan het einde, hangt waarschijnlijk