is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar in verband met vs. 17; H. 1:5; 15:18; 10:3 hebben wij te denken aan de gehoorzaamheid, die in het geloof bestaat. Uit deze gehoorzaamheid des geloofs komt de gerechtigheid voort, d. i. niet de rechtvaardiging ten laatsten dage (Meyer), maar, evenals in vs. 13, de zedelijke gerechtigheid. Tegenover den dood, de scheiding van God, staat de gerechtigheid, de gemeenschap met God. De dood is het zedelijke bederf; de gerechtigheid is het leven. I)e volledige tegenstelling zou zijn: of van de zonde tot ongerechtigheid d. i. den dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid, d. i. het leven. Op het doodelijk karakter van de zonde en den zedelijken aard van het geloof ligt de nadruk.

Vs. 17, 18: „Doch Gode zij dank, dat gij dienstknechten der zonde waart, maar van harte gehoorzaam geworden zijt aan het leertype, waaraan gij overgegeven zijt; 18 en '), vrijgemaakt van de zonde, zijt gij der gerechtigheid dienstbaar gemaakt."

Volgens vs. 16 was het noodig, tusschen twee meesters een besliste keus te doen. In vs. 17 dankt de apostel God er voor, dat de Romeinen de goede keus gedaan hebben. Want God was het, die den Heidenen te Rome het zuivere evangelie verkondigd en hun hart er voor geopend had. Men kan de dankzegging alleen op het tweede gedeelte van den zin laten slaan en het eerste als een tegenstelling beschouwen: Gode zij dank, dat gij, terwijl gij vroeger dienstknechten der zonde waart, nu enz.; men kan ook het eerste deel tot de dankzegging rekenen, door %ts bijzonder te accentueeren (vgl. 1 Kor. 6:11; Ef. 5:8). Tegen de eerste verklaring heeft men bezwaar, omdat het part. tusv ontbreekt en y\te met zooveel nadruk voorop staat. Echter wordt /dv in het N. T. veel minder gebruikt dan in het gewone grieksch; bovendien moet yjrs ook bij de eerste

]) [tC hebben ovv in plaats Tan Se.

ÖODIT/JOHKEB, Romeinen. 24

24