is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaring dienen om de tegenstelling tusscben den vrocgeren en den tegenwoordigen toestand der lezers te doen uitkomen. Deze verklaring zal dus wel de eenvoudigste zijn. — Het imperf. vts wijst op den langen duur van den vooibijgeganen toestand, terwijl de aor. vzyimwxts het plotselinge aanduidt van de daad, waardoor men met dien toestand gebroken lieeft. — Zij hebben ,.van harte" een prediking aangenomen, die zoo met hun innerlijkste behoeften overeenstemde. Men kan het volgende op drie wijzen construeeren: 1. tm tuttc? eU ov notpelè^re (Chrysostomus, Tholuck, de

Wette, Meyer, Weiss, Philippi, Winer); 2. tU rov tvttov 2i2x%ij; ov nxpeSófare (d. i. og nxpelóSv) üftïv), zoo Ewald, Hofmann, Zahn; 3. dg rov tvtov cU ov nxpsèoêiire.

De eerste constructie verdient de voorkeur, omdat gehoorzamen aan iemand of iets in het grieksch door uttxxovsiv met den dat. wordt uitgedrukt. Wordt met het leertype, den leervorm, de christelijke leer in het algemeen, of een bijzondere vorm daarvan bedoeld? De uitdrukking doet denken aan een bij zonderen vorm, en wel aan het evangelie van Paulus (H. 2:16; 16:25), zooals dat te Rome gepredikt was. *) De apostel kent te goed de kracht van „zijn evangelie voor de heiliging, om er zich niet in te verblijden, dat juist dit evangelie te Rome gebracht was. Van een judaïseerende evangelieprediking kan natuurlijk onmogelijk sprake zijn, gelijk de Syn. Vert. schijnt te bedoelen, als zij zegt: de Christenen te Rome waren niet door de prediking van Paulus, noch ook naar de leertype, die in zijne schatting de beste was, maar naar eene andere leertype, gehoorzaam aan God en geloovig geworden. — Tónog (van tuktsiv) beteekent eigenlijk: het ingeslagen beeld, vgl. Hand. 23:25, waar het van den inhoud van een brief wordt gezegd, en het gelijkluidende inroTiiirMig, 2 Tim. 1:13. De geloovigen te Rome zijn door God aan dezen leervorm overgegeven.

1) Zoo ook Steinmeyer, Die Paraklese des Paulus an die Chriatenheit zu Bom, 1895, S.J10. Volgens Hort is de gedachte vau verschillende leertypen vreemd aan het N. T.