is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zwakheid «les vleesches" aan intellectuele zwakheid. Paulus zou van „dienstbaarheid der gerechtigheid" gewagen, omdat zijne lezers hein anders niet konden begrijpen. Echter volgt uit H. 15: 14 niet, dat zij op het punt van kennis zoo laag stonden. Er wordt op nioreele zwakheid gedoeld. Wanneer van onderwerping aan de gerechtigheid moet gesproken worden, is het, omdat het zondige „ik" van den mensch nog daartegen kan ingaan en zich die gerechtigheid als een harden meester kan voorstellen (vgl. Prot. Bijdr. IV, 375). De oude grieksche uitleggers brachten vs. 19» met het volgende in verband, op deze wijze: „Ik wil niet meer van u vragen dan uwe vleescbelijke zwakheid dragen kan; wijdt uwe leden alleen in gelijke mate aan den dienst der gerechtigheid als gij ze vroeger der zonde hebt toegewijd; meer zal ik van u niet eischen". Maar de apostel kan hier toch allerminst de eischen vau het nieuwe beginsel der heiligheid verzwakken; de volgende vermaning moet even absoluut zijn als die van vs. 12, 13. Hofmann en Schott maken van Mt&xwm xêyo, een tusschenzin (ik spreek hier van iets menschelijks) en verbinden §«* xvisveixv met fSstMadsfr* van vs. 18. Paulus zou dus erkennen, dat het doen van het goede voor den geloovige inderdaad een dienstbaarheid is, die uit de zwakheid van zijn vleesch voorkomt. Maar

kan Paulus dat zeggen?

Krachtens den imp. nxpetrriiaxre is het tweede lid van e vers een vermaning. Een vermaning, met yxp ingeleid, is echter vreemd. Kan een vermaning dienen om iets te bewijzen? „Stelt" beteekent hier zooveel als „gij zijt verplicht te stellen". Daarom kan vs. 19b met yxp aan vs. 18 verbonden worden: Gij zijt voortaan onderworpen aan de gerechtigheid, want gij hebt niets anders te doen dan uwe leden in haren dienst te stellen. De vermaning „stelt uwe leden" kwam reeds voor in vs. 12, 13, logisch gebaseerd (ovv vs. 12) op het voorgaande. Daar beteekende zij eenvoudig: doet het; hier, overeenkomstig het verband, meer: gij kunt niet anders doen. Weiss laat - wel wat gezocht „want" op vs. 19a slaan.