is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de zonde onderworpen lichaam. De oude levenstoestand wordt hier tegenover den nieuwen geplaatst. — De gen. tüv xpxpTiüv bij rx 7txS^xtx is niet gen. causae (door de zonden gewerkt), noch gen. qual. (die het karakter van zonden hebben); in beide gevallen zou er Tij-: x/Axprixs staan. Men zou aan een gen. app. (de lusten, waarin de zonden bestaan) kunnen denken; maar nog eenvoudiger is, het als gen. van de uitwerking te nemen (de lusten, die de zonden veroorzaken). — Tx hx toü vóiiou (scil. ovtx) wil niet zeggen, dat de lusten door de wet voortgebracht, maar dat zij door haar opgewekt worden. Het gebod maakt de slapende begeerten wakker. Paulus beschrijft zijn eigen ondervinding. Baljon (t. a. p. bl. 13) verwijdert met Prof. A. Pierson vóór toü vófiou. O. i. ten onrechte. Michelsen schrapt tüv xftxptiay. — Door den tegenstand der wet opgewekt, beginnen de hartstochten in ons te gisten en te werken om het lichaam aan zich te onderwerpen. 'EvepysTtrêxi komt bij Paulus altijd voor als medium, niet als pass. (1 Thess. 2 : 13; 2 Thess. 2:7; Gal. 5 : 6; 2 Kor. 1:6; 4 : 12 e. e.). Tegenover de vruchten des vleesches staan de vruchten des Geestes.

Vs. 6: „Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, daar wij haar, door wie wij vastgehouden werden, gestorven zijn '), zoodat wij dienstbaar zijn in nieuwheid des Geestes, en niet in oudheid der letter."

De tegenstelling tusschen vs. 5 en 6 komt overeen met die tusschen H. 6:20 en 22. — KxTxpyyévivxi, hier, evenals in vs. 2, met xiro geconstruëerd. De vernietiging bestaat in een plotselingen dood (xiroixvivTes vgl. èOxvxTuöyTe van vs. 4). De lezing van den textus receptus komt volgens Tischendorf voort uit een dwaling van Beza, die, in het voetspoor van

1) De text. ree. heeft xToQctvovTct;; N A B C K L P Syr.: oc7roöoivovTe^; DEFGIt.: tov öocvctTov.