is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kooit niet voor rekening van de wet, maar van de zonde, die zich van de wet bedient om den menseh te bedriegen en hem te gronde te richten (vs. 10, 11). Deze beschrijving wordt ingeleid door de vraag, of de wet aldus niet tot zonde

wordt gemaakt.

Bewezen werd, dat „vrij van de wet" gelijk staat met „vrij van de zonde". Volgt hieruit niet, dat de wet zonde is? Deze goddelooze gevolgtrekking moet worden verworpen. Wanneer de wet de zonde versterkt, ligt dat niet aan de wet, maar aan het hart van den mensch.

Vs. 7: »Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde ? Dat zij verre! Maar ik heb de zonde niet leeren kennen dan door de wet; want ook ') de begeerlijkheid had ik niet gekend, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeeren."

Er staat niet: is de wet oorzaak der zonde? maar: is de wet zonde? d. w. z. is de wet op zichzelf iets slechtsP — Men kan »>Xx vertalen door: „integendeel"; het volgende is echter niet precies het tegenovergestelde. Daarom doet men beter met *>■>■& als een restrictie op te vatten. Paulus werpt de conclusie met verontwaardiging van zich; toch is er iets, dat tot die verkeerde gevolgtrekking aanleiding kon geven,'omdat de wet de zonde openbaar maakt. — Ook syvxv neme men niet voorwaardelijk (door &v te onderstellen); de apostel verhaalt iets uit zijn ervaring. Wat beteekent „ik heb de zonde niet gekend"? Ik heb niet gezondigd (Fritzsche)? Ik heb haar niet gekend in al haar kracht (Meyer)? Of. in al haar strafbaarheid (Tholuck, Philippi)? Het beteekent eenvoudig, dat Paulus het bestaan van de zonde met gekend

n Ti y<Ép Volgens Godet duidt ré een tweede gelijksoortige zaak aan, terwijl yif dit tweede redegevend maakt. Schmiedel (Hand-Comm. , II, 272) verwerpt deze verklaring en denkt aan een ellips (want zoowel - als ook- men noemt echter slechts één reden op). Ook kan volgens l.em re een verzwakt rot of de adverbiale vorm van tó zijn.