is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het houden er van leven zou (Lev. 18 :5). En dat gebod werkte den dood! Er ligt eenige verwondering in evpUy.

Het was echter niet de schuld van de wet. De ware schuldige staat in vs. 11 vooraan: >J üpxprix. Vs. 11 heeft veel overeenkomst met vs, 8. De zonde stelde het verbodene in een liefelijk licht en bedroog of liever verleidde door middel van het gebod (vgl. Gen. 3). Het herhaalde 5ix Tij? èvToXij;, S/' xOrij; doet uitkomen, hoezeer de rol, die de zonde het gebod spelen liet, in strijd was met zijn oorspronkelijke bedoeling. — Het is onbegrijpelijk, hoe Calvijn kon vertalen: De zonde is mij door de wet als een verleidende en moordende macht ontmaskerd (ergo verbum èt-exxTYisev non de re ipsa, sed de notitia exponi debet).

De conclusie wordt in vs. 12, 13 geformuleerd (Zttc, vs. 12).

Vs. 12, 13: „Zoo is dan de wet heilig en het gebod heilig en rechtvaardig en goed. 13 Is dan het goede mij de dood geworden1)? Dat zij verre! Maar de zonde, opdat het zou blijken, dat zij zonde was, daar zij door het goede mij den dood werkte, opdat de zonde bij uitnemendheid zondig zou worden door het gebod

Op (tb volgt geen Si. De tegenstelling komt vs. 13 in een anderen vorm voor. „Wet" heeft hier een wijdere beteekenis dan „gebod"; de wet bestaat uit geboden (zie vs. 7). Het gebod is heilig, omdat het van God komt; rechtvaardig met het oog op de strekking; goed met het oog op het doel (f'i$ v, vs. 10).

In vs. 13 interrumpeert Paulus zichzelven. Het verschil in beteekenis tussclien lybvro en yèyove is, dat de aor. de daad, die eenmaal geschied is, aanduidt, terwijl het perf.

1) Texfc. ree. KL: ysyovev, ia plaats van syevero (kS A B O D E T).

2) Weizsacker: erst recht versündigen sollte sich die Sünde mittelst des Gebotes.