is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENTIENDE STUK.

H. 8: 1—11.

DE OVERWINNING VAN DEN HEILIGEN GEEST OVER ZONDE EN DOOD. •)

De Heilige Geest stelt in de plaats van de zonde de heiligheid (vs. 1—4); uit de vernietiging der zonde volgt de vernietiging van den dood (vs. 5—11). Zoo zijn de twee hinderpalen, die ons heil na de verzoening nog in den weg stonden, weggenomen.

Vs. 1—4.

Vs. 1, 2: „Zoo is er dan geene veroordeeling voor hen, die in Christus Jezus zijn *)]; 2 want de wet van den Geest des levens in Christus Jezus heeft mij 3) vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods."

Volgens Beza, Philippi, Oltramare slaat xpx op vs. 25a; echter vormt deze uitroep van dank geen iutegreerend bestanddeel der redeneering. Volgens Rückert, de Wette, Meyer, Weiss behoort het bij vs. 25b; Aan mij zeiven overgelaten dien ik enz.; daaruit volgt, dat, nu ik in Christus ben, die treurige toestand is opgeheven. 4) Onmogelijk is deze verbinding niet. Maar men kan ook veronderstellen, dat Paulus hier op H. 7:6 terugkomt en, na in H. 7 : 7—25 over iv 7txKxiot^ti ypxppxToi; te hebben gesproken, thans iv

1) Men kan dit stuk ook aldus betitelen: De Geest, het beginsel der gerechtigheid en des levens (Weiss).

2) Text. ree. heeft hier met EK LP de toevoeging: fti» kxtx trxpxx neptTUTOvnv, xxtu rveviux; A Syr.sch slechts: kxtx trxpxx vipnrxTOurn; de in de vertaling gevolgde tekst is die van 8 B C D F 0.

3) XBFO Syr.'ch leien at in plaats van ps.

4) Schlatter ziet in „zoo" een woord des geloofs, dat uit „veroordeeld ia onszelven" tot „in Christus vrij van het oordeel" concludeert.