is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(in eigenlijken zin) gekomen. Maar terwijl Hij in het vleesch is, is Hij niet, gelijk wij, in het vleesch der zonde, het vleesch, dat aan de macht der zonde is onderworpen (zie „lichaam der zonde" H. 6: 6). Hij is in de gelijkheid van het zondige vleesch, in het vleesch, dat in alles op het zondige vleesch gelijkt, uitgenomen de zonde.

„En voor de zonde". De zending van den Zoon Gods staat in verband met de zonde. Daarom behoeft de uitdrukking niet in denzelfden zin te worden opgevat als b.v. in Hebr. 10: 18; er is niet meer sprake van de verzoening der zonde, maar van de vernietiging der zonde.

Door de zending van Zijn Zoon heeft God de zonde veroordeeld. De meeste verklaarders houden zich niet aan de eigenlijke beleekems van axrixpivev. Chrysostomus leest: êi/ixviïev itAxpTixv; Theodoretus: kxt&vocv, Beza: abolevit; Calvijn: abrogavit regnum; Grotius: interfecit; Bengel: virtute privavit; Meyer, Weiss: Hij heeft haar de macht ontnomen. Echter schrijft Paulus niet xxrxpyelv, zooals H. 6:6; 1 Kor. 15: 24. In xxTxxpivtiv (het veroordeelen van de zonde vormt een schoone tegenstelling met de veroordeeling, waarmede die zonde ons veroordeeld had, zie vs. 1) ligt een juridische notie. Baur, Holsten, Pfleiderer, Schmiedel vinden hier de gedachte uitgedrukt, dat God, door aan het kruis het vleesch van Jezus te dooden, de zonde zelf gedood heeft. Maar „veroordeelen" is niet „dooden". Hoe zou de vernietiging der zonde in het vleesch van Jezus ze bij ons vernietigen? Bovendien is het onmogelijk, het bestaan der zonde bij Jezus te veronderstellen. Velen spreken van de verzoening; sommigen van vernietiging door verzoening. Wij hebben te denken aan het aardsche leven van Christus, hetwelk de veroordeeling der zonde is geweest (zoo o. a. ook Ritschl en Weiss). Hij is verzocht geweest zooals wij, maar zonder zonde. Hij heeft in het vleesch de zonde op een afstand gehouden, ze absoluut buitengesloten, en ze der menschheid onwaardig verklaard. Hij heeft de zonde in het vleesch veroordeeld, door te toonen, dat het vleesch van nature niet zondig was (Theophylactus). 'Ei/ rfj axpxl hangt