is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewekt, ook >) uwe sterfelijke lichamen levend maken om ') Zijn Geest, die in u woont.

In de eerste alinea zegt Panlns „Jezus", omdat hier Tan

den historisch persoon sprake ia T»

van een bekende persoonlijkhe.d. Later spreekt Panlns van

Christus ten einde Jezus als Messias aan te duiden, en

Ziin betrekking tot ons te doen uitkomen. De opwekking van

Jezus waarborgt ons, dat God ons kan

wekking van Christus, dat Hi ons zal opwekken (Hofmann).

MoS uit te maken is of men bij Christus ook Jezus lezen

moet - Misschien zegt Paulus opzettelijk met het oog op

ret: „_"vw met het oog op de geloov,gen „levend

Zy -"iïr woordje ««/ past ia het verband; na den

•eest zal ook het lichaam «orden levend gemaakt. Het ,e

schil tossclien .m'> («■ 10) en («•») '

i t het eerste het feit, het tweede de qualiteit aan-

duUt. Het dwde lichaam z'al niet alleen levend .orden, maar het zal ook zijn sterfehjken aard afleggen.

Te laatste .oorden van het vers hebben in e degmahsche twisten der oude kerk een groote rol gespeeld. Zij die de Godheid en de persoonlijkheid des Heiligen ees es aan

namen verdedigden de lezing: M rov

'omdat dan de Geest de Goddelijke macht van op'"TJ* fTnh 5 • 21) verkreeg, hetgeen zijn vrijmacht en zijn She^'inlot:21 Ugens.ander8s van de voorkeur aan de andere lezing: S.i r» *«»»

T)p7e lezing komt in vele en velerlei HSS. voor, terwijl

• tP hechts bii een paar getuigen wordt gevonden. Tischendorf heeft in zijn VIII Ed., uit voorliefde voor den Smaïticus M rov opgenomen. De echte lezing is vermoedelijk 3<* . Het volgt geleidelijk op het tweevoudige 3ix c. aec. m vs. . vatege de zonde de dood; vanwege de gerechtigheid het

8 ïi£t 13 . D»«».

sJrc .»<»«> ««rov mec-, text. ree. met 8AC, velei min., P Athau, Epiph., enz.: 5'» rov .m««vwï «vtov *»»(«» !.