is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 Want zoovelen door den Geest Gods geleid worden, die zfjn zonen Gods x)."

Zoo dan, omdat wij door den Geest van de wet der zonde en des doods zijn vrijgemaakt, enz. Nu wij den Geest ontvangen hebben, moeten wij ook naar den Geest wandelen. Paulus spreekt zijne lezers dikwijls aan met „broeders", wanneer hij tot hen komt met een praktischen, persoonlijken raad. — Naber stelt voor: IQtlKeri, Svrti fih iv t% axpxi, cu kxtx axpkx Baljon (t. a. p. bl. 20) verwerpt deze

gissing, maar schrapt rfj axpn) rov (zie ook Michelsen). — Toen Paulus schreef: wij zijn schuldig (letterlijk schuldenaars), wilde hij aldus voortgaan: aan den Geest, om naar den Geest te leven. Eerst komt nu echter de verwerping van het tegenovergestelde: niet aan het vleesch enz. — gelijk de natuurlijke mensch zich schijnt te verbeelden.

Vs. 13. Het einde van dezen weg is de dood. MfAAm duidt aan wat in het onderstelde geval gebeuren zal. Nu had de apostel kunnen schrijven: gij zijt schuldig aan den Geest enz. Dit lag echter in het vorige opgesloten; hij gaat voort, alsof hij het reeds geschreven had. Het vleesch doodt ons; door den Geest dooden wij het vleesch, en door het dooden van het vleesch komen wij tot het leven. Het leven van het vleesch is de dood van den mensch; de dood van het vleesch is het leven van den mensch (vgl. H. 7:9, 10). „Vleesch" voor „lichaam" is blijkbaar een opzettelijke verbetering. „Lichaam" past hier goed, omdat het lichaam het instrument van het vleesch is. Men kan irpx^sts ook nemen in den ongunstigen zin van „praktijken" (Weizsacker: Gewohnheiten). Godet ziet in meü/tx den menscheliiken geest, doordrongen van den Geest Gods, omdat het woord tegenover <rcl)f*XT0i staat. Deze tegenstelling behoeft hier echter de beteekenis van irveü^x niet te beheerschen. Bovendien moeten wij het verzwegen: „Gij zijt schuldig tegenover den

1) Text. ree. leest met KLP tivtv viot $eov; N AC DE: vtot Qeou eirtvi BFG: vioi ti<ri Otov.