is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(letailxipiovlx) als van den joodschen godsdienst. Hier wordt de vrees van den slaaf vervangen door het blijde vertrouwen van den zoon. De Geest van het zoonschap duidt niet (subjectief) een kinderlijken geest aan, vgl. 1 Kor. 4:21; Rom. 11:8; het verband van dit vers met het vorige noodzaakt ons, aan den Geest Gods zeiven te denken (vgl. Gal. 4: 6). De Geest van het zoonschap, eig. van de aanneming tot het zoonschap, van de adoptie (d. i. hier, vanwege de tegenstelling met Soutelxs, de toestand waarin de adoptie ons brengt, het zoonschap zelf) werkt in ons hetgeen met het zoonschap overeenkomt. Wij worden zonen door v'ioóeaix, krachtens onze gemeenschap met Jezus Christus (Ef. 1:5), den ulfl? novoyevfc. — In d. i. onder de inspiratie van, door dien Geest roepen wij. ..Roepen" duidt de diepe gemoedsbeweging aan, waarmede het woord der aanbidding uit het hart van den geloovige opwelt. — Abba is de arameesche vorm van het hebreeuwsche ab, vader. Ook Jezus gebruikte het; zie Mark. 14:36. Sommigen meenen, dat Paulus er ó ttoctvip heeft bijgevoegd tot verduidelijking voor zijne lezers. Maar in dat geval had toüt' Iot/i/ niet mogen ontbreken. Baljon wil met Beza o Trxivif als een ingeslopen kantteekening schrappen. Echter kan abba, evenals amen, hosanna, halleluja, uit de liturgische taal van de oorspronkelijk joodschchristelijke gemeente in de algemeene kerktaal zijn overgegaan, omdat het eigen woord van Jezus een bijzondere wijding had 1), terwijl men er dan met het oog op de grieksch sprekende broeders b ttxtw naast stelde (zie Mark. 14:36).

Vs. 16: „De Geest zelf getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn."

Het ontbreken van een verbindingspartikel tusschen vs. 15

1) Vreemd ia de Kantt. der Statenyert.: Het woort abba beteeckent in de Syrische tale Vader, het welck den apostel hier gehouden heeft, om dattet een woort is vol affectie, het welck de jonge kinderen by na in alle talen behouden.