is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en 16 teekent de gemoedsbeweging van den apostel; hij stelt dezelfde waarheid nu in een ander licht. De Geest zelf (niet: dezelfde Geest) getuigt, nadat hij ons heeft doen spreken. Een dergelijk verschil vinden wij vs. 23, 26. Ons hart zegt niet slechts tot God: mijn Vader, maar ook het hart van God zegt door den Heiligen Geest tot ons: mijn kind (zie den klimax Gal. 4: 9). Ten onrechte vereenzelvigt Weiss dit getuigenis met dat van vs. 15.!) — De Geest getuigt met onzen geest (r« itvcviaoiti wüv hangt van <rvv af, ondanks de ontkenning van Godet). Onze geest getuigt van ons kindschap Gods (slot van vs. 15); de Geest getuigt er ook van. — „Kinderen" is hier vertrouwelijker, inniger dan „zonen". „Terwijl de Christen „zoon" heet met het oog op den hoogen rang, waartoe hij is verheven, wordt hij „kind" genoemd, omdat hij zich nu in Gods vaderlijke gunst en vaderlijke zorg verblijden mag (zie Prol. Bijdr. V, 273, 274) 2).

Vs. 17: „En indien wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en medeërfgenamen van Christus; indien wij namelijk met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden."

Paulus heeft de geloovigen kinderen Gods genoemd om hen als erfgenamen te kunnen voorstellen, waarmede hij de rechtvaardiging van „gij zult leven" (vs. 13) besluit. Gelijk een zoon mag verwachten, dat het goed van zijn vader hem ten deel zal vallen, mag ook het kind van God verwachten, dat de erfenis van God d. i. Hijzelf (1 Kor. 15 : 28) zijn eigendom

1) Volgens Gunkel (Die Wirkungen des heiligen Geiates, nach der popul&ren AnBchauung der apostolischen Zeit vind der Lelire des Apostels Paulus, 1899, S. 61) verklaart va. 16 het slot Tan rs. 15. Het „Abba Vader!" is een bewijs, dat de Christenen werkelijk kinderen Gods zijn. De uitroep zelf moet dan voor glossolalie of iets dergelijks gehouden worden, waarvoor ook xpa^eiv getuigen zou.

2) Van Hengel omschi'ijft téxvcc Ssov als hominea Christo addicti, qnatenus adoptionia beneficium intrinaecua poasident, en vi'oi fooü als homines Christo addicti, quatenus adoptionis beneficium eitrinsecus ostendunt.