is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den tegenwoordigen tijd niet in vergelijking komt bij de heerlijkheid, die ons zal geopenbaard worden."

AayltytAXi beteekent zooveel als: ik ben van meening, na de zaak te hebben overwogen. Het adj. &&s komt van xyu > in beweging brengen, en wijst een ding aan, dat tegen iets kan opwegen. Tegen (irpós) de toekomstige heerlijkheid nu weegt het tegenwoordige lijden niet op. Paulus spreekt in den eersten persoon, omdat het hier een persoonlijke omschrijving geldt; hij noodigt zijne broeders uit, hem na te rekenen, opdat zij tot dezelfde overtuiging mogen komen. De man, die zooveel geleden heeft, mag zich hier wel doen ria +<afrpnwnr»rrlfp,p. t.iid is höt aardscliö b6stcia.ii >

UUU1WU. VWQW—.. 0 - 0

in tegenstelling met liet toekomende leven. De plur. vxöwxtx duidt allerlei soorten van lijden aan. Een dergelijke vergelijking vinden wij 2 Kor. 4:17. Wij behoeven hier niet aan het lijden van het einde dezer bedeeling (Meyer), of aan een bepaalde vervolging (Oltramare) te denken. — De heerlijkheid zal geopenbaard worden; zij bestaat reeds, niet slechts in den raad Gods, maar ook in den persoon van den verheerlijkten Christus; zij kwam aan het licht, zij werd openbaar bij diens verschijning (Kol. 3 : 4). EU wk , en niet: t'v v)!tïv, want de heerlijkheid zal niet slechts bestaan in onze persoonlijke vernieuwing, maar in de gedaanteverwisseling

der geheele wereld om onzentwil.

Hierop geeft de apostel een beschrijving van de ellende en de verwachting van den tegenwoordigen tijd.

Ys. 19: „Want de schepping wacht met reikhalzend

verlangen op de openbaring van de zonen Gods."

De beteekenis van „want" en derhalve van het doel van de gansche pericope is verschillend verklaard. Chrysostomus, Calvijn, Tholuck, Hofmann meenen, dat de waarheid van vs 18 gestaafd wordt door den omvang der toekomende heerlijkheid; de Wette, Meyer, Weiss, Oltramare: door hare