is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de onbekeerde menschen; die van Locke: de Joden; die van Böhme: de Heidenen; die van Socinianen en Arminianen: de nieuwe schepping, d. i. de Christenen; die van Zyro: het vleesch der wedergeborenen, enz. Onze verklaring is ook die van Calvijn, Melanchton, Grotius, Bengel, Tholuck, de Wette, Meyer, Philippi, Hofmann, Weiss e. a., en vindt steun in Matth. 19 : 28; Hand. 3 : 21; Op. 21 :1. Hetzelfde perspectief van een algemeene vernieuwing aan het einde der dagen vertoont reeds het O. T. (Jes. 11:1 v.; 65 : 17; Ps. 102; 26, 27). De natuur is medegesleept in den val van den mensch en zal ook deelen in zijn herstel. Oltramare meent, dat men aan redelooze schepselen bezwaarlijk een zuchtend verlangen kan toeschrijven, maar waarom niet? Volgens de israëlietische voorstelling deelt de natuur in het lot dei menschenwereld. Treurt het volk, dan treurt ook het land. Verheugt zich het volk, dan verheugt zich ook het land. Het uur der verlossing is geslagen bij de openbaring der zonen Gods (zie Kol. 3:4; Matth. 13 : 43; 1 Joh. 3 : 2). De natuur wacht op dat oogenblik, omdat zij dan haar feestkleed mag aandoen. ') — Van Manen (t. a. p. bl. 76) meent, dat hier oorspronkelijk alleen sprake was van het verlangen der kt/V/? om verlost te worden van de kinderen Gods, de Christenen, die in haar kring niet thuis behooren. — In de volgende verzen handelt Paulus nog nader over dezen abnormalen toestand.

Vs. 20—22: „De schepping toch is der ijdelheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om hem, die haar daaraan onderworpen heeft, met hoop, 21 omdat 2) ook de schepping zelve zal worden vrijgemaakt van de dienstbaarheid des verderfs tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. 22 Want wij weten, dat de gansche schepping

1) Vgl. Sanday—Headlam p. 210—212.

2) (tDFO leien Sioti ia plaata Tan oti (text. ree. met al de andere maj.)