is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vs. 23: „En dit niet alleen, maar ook wij !), die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven 2) zuchten in onszei ven, wachtende op het zoonschap 3), de verlossing van ons lichaam.

De weglating van (bij BDFG) is niet aan te bevelen,

met het oog op de tegenstelling tusschen de geloovigen en de schepping. Of het woord vóór of tusschen xx) xutci staat, maakt niet veel verschil. — Sommigen hebben gemeend, dat met xutoI en ifoeïs xvroi verschillende subjecten bedoeld worden, b.v. de Christenen en de apostelen (Melanchton), de Christenen en Paulus zelf (Reiche). . V gl. Syn. Yert. Maar wat zou een dergelijke onderscheiding in dit verband beteekenen ? Bovendien had dan oi vóór ëzovre? met mogen ontbreken. — "Exmsn en arevx^ev vormen een tegenstelling: hoewel wij reeds den Geest hebben, zuchten wij nog. Weiss, die hier een bewijs vindt voor de zekerheid der toekomstige heerlijkheid, legt het verband met „want : wij

zuchten, want . Vanwege de uitdrukking „wijzelven

hebben wij eerder aan een tegenstelling te denken (wijzelven, zoo bevoorrecht als wij zijn). — De Wette, Olshausen, Meyer, Van Hengel vinden in riji/ xtxpmv toü vvsu/^xto? de oorspronkelijke uitstorting des Heiligen Geestes over de apostelen en de eerste geloovigen, in tegenstelling met de latere Christenen, aangeduid. Chrysostomus, Calvijn, Tholuck, Philippi, Bonnet, Lauterburg denken aan de eerste gaven des Geestes hierbeneden, tegenover de volheid, die ons daarboven wacht. Paulus stelt echter geen onvolmaakten geestelijken toestand tegenover een volmaakten geestelijken, maar een geestelijke verlossing tegenover een ook uitwendige verlossing (zie het slot van het vers). De Geest zelf is >5 xir«px>i met het oog op de komende (2 Kor. 1: 22; Ef. 1:14). Hofmann

11 DEFGIt. lezen: ««< Wt ««ra in plaats van ««™-

2) Text ree. met K L P en min.: «%ovt£? «w, N A O: eX°vTe( me,( x*c «</«<; 1)FG: B: e*0VTe< aUT<"'

3) D F G Xt. laten vioita-iav weg.