is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op 3«' ijmftati;. Zonder die volharding zouden wij het hopen niet kunnen volhouden, te midden van alwat wij wèl zien.

Vs. 26, 27: „En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheid ') te hulp; want wij weten niet, wat wij moeten bidden2), naardat het behoort, maar de Geest zelf treedt voor ons in 3) met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 Maar Hg, Die de harten doorzoekt, weet, welke de meening des Geestes is, omdat hij naar God voor de heiligen intreedt."

Op het zuchten der natuur was gevolgd dat der kinderen Gods. Nu komt Paulus tot een nog hooger zuchten, dat van den Heiligen Geest zeiven. Deze klimax is zóó duidelijk, dat men zich niet kan voorstellen, hoe zoovele uitleggers hem over het hoofd hebben kunnen zien, gelijk b.v. Meyer en Reuss, die het verband tusschen vs. 25 en vs. 26 aldus verklaren: als de hoop tekortschiet, hebben wij nog den Heiligen Geest. — Bij den overgang van het zuchten der natuur tot dat der geloovigen, zeide de apostel: niet alleen, maar ook. Nu schrijft hij eenvoudig: desgelijks. Er is niet als in vs. 23 een tegenstelling; het zuchten des Geestes is van denzelfden aard als dat der geloovigen, al is het er ook van onderscheiden. — In den echten tekst wordt met van zwakheden (dit is volgens het verband ook te algemeen), maar van zwakheid gesproken. Bedoeld wordt de uitputting, die bij den geloovige het gevolg van het lijden zijn kan. Bengel, Weiss e. a. denken aan de zwakheid in het gebed, overeenkomstig de bijvoeging in F G. De zwakheid in het gebed behoort natuurlijk bij de algemeene zwakheid, maar met

1) Telt. ree. leest met KL P: r«i« «rfae.occ, (tABCDFÖSyr.«b: t*

air^tTcbijie!8f ^

FG: irporevxoi/.BQet.

3) «ABDFG laten v7rep iffauv weg.