is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus l) is het, die gestorven is, wat meer zegt2) die opgewekt is 3), die ook k) ter rechterhand Gods is, die ook B) voor ons intreedt."

De vraag rit « KXTXKpIvuv; letterlijk: wie zal de veroordeelende zijn? doet slechts één rechter onderstellen, terwijl de vorige vraag aan de mogelijkheid van meerdere aanklagers deed denken. Aanklagen kunnen velen, één zal oordeelen (Hand. 10:42; Joh. 5:27; Hand. 17.31; Rom. 14: 10). In overeenstemming met den toekomenden tijd van het werkw. in vs. 33, 35 vuile men aan „zal zijn en niet „is". Het negatieve antwoord volgt uit elk der feiten , die nu worden opgenoemd. — Het woord „Jezus' na „Christus schijnt tot den echten tekst te behooren. Het kan gemakkelijk door overschrijvers zijn weggelaten. Men heeft gevraagd, waarom er niet staat: Christus is voor ons gestorven; de nadruk ligt echter op de persoonlijkheid van Hem, die eerst slachtoffer geweest is, en later rechter zijn zal. De op standing wordt hier beschouwd uit het oogpunt van H. 6; Christus heeft ons daardoor een nieuw leven verworven. Weiss meent, dat de opstanding hier alleen vermeld is om te bewijzen, dat Christus niet voor zijne eigene zonden gestorven is, maar pxMov Si past beter bij de andere verklaring. — Kxi na [ixMov Si is misschien onecht. — Christus heeft, zittende ter rechterhand Gods, het bestuur over de wereld en over ons leven. Bovendien treedt Hij voor ons in zie 1 Joh. 2 : 1. Van Manen schijnt in dat èvTuyx&vei wh niets anders te lezen dan wat reeds in vs. 32, 33 was gezegd ; hij noemt het ten minste na deze verzen geheel over bodig (bl. 77), en ziet vooral daarom in alwat op xnofavcóv

1) sACFÖl lezen I»««« na X^ro«; text. ree. BDEK Syr. laten

2) «ABC laten kou na ftaAAov weg, dat in text. ree. DEFGKL It.

wordt gevonden.

3) sAC voegen er aan toe: e* vixpav.

4) ((AC laten kxi tusschen cc en erriv weg.

5) Keti wordt in alle maj. en bijna alle min. gevonden.