is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles zijn wjj meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad 1)."

Tig (evenals bij de vorige vragen) wordt hier van zaken gebruikt, alsof Paulus in" die dingen persoonlijke vijanden zag. De liefde van Christus is niet onze liefde tot Christus (Origenes, Ewald), evenmin het gevoel dat wij van zijne liefde hebben (de Wette, Tholuck e. a.); zie vs. 37, 39; 2 Kor. 5: 14. De liefde van Christus houdt ons zóó vast, dat niets ons van haar scheiden kan. — De lezing roü 6ssü komt misschien voort uit vs. 32 en vs. 39. B voegt er ook rvji iv Xpirrü 'iqiToï) aan toe. Verdrukking (van buiten), benauwdheid (van binnen). Men vergelijke 2 Kor. 6:4—10; 11 :23 v. Zwaard, het symbool van de doodstraf.

Vs. 36. Een aanhaling van Ps. 44: 23, volgens de Sept. Gelijk de vromen van den ouden dag elk uur ter wille van Jehova gedood werden, zoo geschiedt het met de geloovigen onder het N. V. om Christus' wil.

Vs. 37. De liefde van Christus overwint alles: alle moedeloosheid, allen twijfel, alle vrees, alle verschrikking. Wij zijn niet alleen overwinnaars, wij zijn meer dan overwinnaars (v7tepviKÜy.sv) 2), of door na iedere overwinning kracht over te houden tot het doorstaan van nog zwaardere beproevingen (Godet), of door het lijden in zegen om te zetten (Weiss), öf (en deze verklaring van Luthardt verdient misschien de meeste aanbeveling) door vroolijk te overwinnen, door te triumfeeren. 3) Dit is mogelijk door Hem, die ons heeft liefgehad. Als zijn liefde ons vasthoudt, houdt Hijzelf ons vast. De lezing siai tov xyxxijo'xvtx geeft een te zwakken zin.

Vs. 38, 39: „Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden 4), noch

1) D E F G It.: Sia tov ay»ir^<retvrx in plaats van Siot rov ceyxryravrot.

2) Van Hengels victoriam reportamus omni victoria superiorem.

3) Wij komen het gemakkelijk te boven, hoe zwaar en bang het zij (v. d. Palm).

4) Text. ree. leest hier ovts duvocpeii met KL Syr.»ch