is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet, terwjjl mijn geweten mjj getuigenis geeft in den Heiligen Geest, 2 dat ik groote droefheid heb en voortdurende smart in mjjn hart."

De groote zielsbeweging van Paulus blijkt al dadelijk uit het ontbreken van een overgangspartikel; vgl. Weber, a. a. O. S. 8. De tegenstelling met H. 8 is openbaar. Daar klinkt de roerataal der geloovigen, — — maar Israël is bijna geheel uitgesloten! — De apostel zegt niet eens wat hem zoo diep smart. Het is alsof hij het te vreeselijk vindt om het te zeggen, of in zijn groote smart het vergeet uit te spieken (Dalmer, Die Erwahlung Israels nach der Heilsverkündigung des Apostels Paulus, 1894). — 'Ef X/uvrcp behoort bij <£a>iöeixv >.éya. Christus is het element, waarin geen leugen kan bestaan. Wat Paulus zal zeggen, is echter zóó ongeloofelijk, dat hij dezelfde verzekering nog eens in negatieven vorm herhaalt. Bovendien geeft zijn geweten, verlicht door den Heiligen Geest, hem getuigenis, dat zijn woord de eenvoudige waarheid is, zonder opzettelijke of onopzettelijke overdrijving. Men mag hem in geen geval van vijandschap tegenover zijn volk verdenken.

In vs. 2, 3 zegt Paulus wat hij eerst zoo krachtig boven alle tegenspraak heeft .verheven. Het parallelisme van de twee versdeelen wijst op een bewogen stemming. Eigenaardig is de drievoudige klimax: Au?nj, aSyioj; x&ixheiXTO<;;

(ioi, rjj xxpditx f*,sv.

Vs. 3: »Want ik wenschte zelf *) wel van 2) Christus verbannen te zijn voor mijne broeders, mijne maagschap naar het vleesch;"

Deze woorden teekenen de diepe droefheid, waarvan Paulus in vs. 2 heeft gesproken (y<*p). Ik wenschte wel, nl. als dit mogelijk ware. Dalmer: als ik het mocht wenschen. Ten

1) Teit. ree. CKL Syr.'ch plaatsen xvrot eyu vóór ctvxSefj.se tivxi, de andere cod. er na.

2) DEO: vtc in plaats van uiro.