is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een restrictie (ten minste naar het vleesch). Oltramare wil het eerste en beroept zich hiertoe op Hand. 2:30 (textree.) en I Clemens aan de Korinthiërs H. 32:2: „Uit hem (Jakob) werd de Heer Jezus naar het vleesch geboren", waaruit alleen volgt, dat de antithese niet altijd behoeft te worden uitgedrukt (vgl. H. 1: 15; 12: 18). Wij zullen aanstonds onderzoeken of de antithese hier al of niet uitgedrukt is. Eerst iets over de beteekenis van „vleesch". Hebben wij met Oltramare te denken aan het lichaam, in tegenstelling met den geest? Maar met het oog op Gen. 6:12; Matth. 24:22; Rom. 3:20; 1 Kor. 1:29; Rora. 9:3; Joh. 1:14 ligt het veel meer voor de hand, het woord van de geheele menschelijke natuur te verstaan. Paulus wilde toch zeker niet beweren, dat Jezus alleen zijn lichaam aan zijn jood-

sche afkomst te danken had!

Wordt nu de antithese van „naar het vleesch" in het volgende uitgedrukt of verzwegen? Erasmus houdt het laatste gedeelte van het vers voor een zelfstandigen zin, voor een doxologie ter eere van God. Zoo ook Semler, Fritzsche, Ewald, Holsten, Meyer, Beyschlag, Otto, Tischendorf (octava), Oltramare, Van Hengel, Hoekstra (Nieuwe Jaarb.voorWetensch. Theol. II), Hofstede de Groot (Waarheid in Liefde, 1860), Drijber (Geloof en Vrijheid, 1886), Syn. Vert, Weizsacker e. a. Baljon is insgelijks van dit gevoelen; hij meent echter, dat zulk een doxologie hier niet op haar plaats is, zoodat zij een ontboezeming van een lezer moet zijn (Akad. Proefschrift, bl. 22; Theol. Stud. IV, bl. 232); vgl. Krüger (Jahrb. für Prot. Theol. 1889, I S. 160 i)). Tegen de gewone opvatting, volgens welke de laatste woorden van het vers op Christus slaan en daarin de tegenstelling van „naar het vleesch" is uitgedrukt, worden in den regel de volgende bezwaren ingebracht. 1. De antithese zou moeten zijn: to xxrx irvcüftx, waarvan men echter geen spoor aantreft. 2. Christus

l) Krüger denkt aan een glosse, omdat hóe op Christus slaat (wat voor niet-paulinisch moet gehouden worden) en de doxologie in het verband niet past.