is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier te zijn dooreengemengd: ov% oïov sKirsxruKev en ou% or' tent*™™, zoodat wij den zin aldus moeten ontleden: oö roïov 3* crm Zr, (Winer, S. 526) '). - Het woord Gods ziet

op de verbondsbetrekking en niet op de messiaansche beloften. — Hofmann en Volkmar verklaren den overgang van vs. 5 tot vs. 6 op deze wijze: Niet dat mijn wensch deze beteekenis heeft, dat, zonder mijn bereidwilligheid om mijn zaligheid prijs te geven, de belofte Gods aan Abraham zou zijn tenietgedaan. Holsten: Niet dat ik bedroefd ben, alsof het woord Gods was tenietgedaan. Deze verklaringen behoeven geen wederlegging. — 'Ex*/*"», uitvallen, duidt het onvervuld blijven der belofte aan. De toenmalige verwerping der Joden zou een démenti zijn van de Goddelijke verkiezing, wanneer gansch Israël „Israël" was — in den diepen zin van het woord. Dit was echter niet het geval. Meyer, Weiss e. a. verstaan het eerste „Israël" van den aartsvader Jakob, het tweede van het volk. Echter heeft de tegenstelling o\ f? 'lrp*fr en oho, meer kracht, wanneer het woord beide malen in denzelfden zin, d. i. collectief, opgevat

wordt. ,.

Vs. 7® zegt hetzelfde als vs. 6b. In de plaats van „die

uit Israël zijn" komt „het zaad Abraham's". Ismaël en Izaak waren beiden zaad Abraham's, maar beiden waren niet „kinderen" met het oog op het verbond. Gen. 21:12 sluit Ismaël buiten. Dit woord was zóó bekend, dat het niet door „er staat geschreven" of iets dergelijks als een aanhaling uit het O. T. behoefde aangekondigd te worden. Sommigen vatten h op in den zin van: in den persoon van Izaak zal uw nakomelingschap bestaan. Zoo Reiche, die Kxteïv vertaalt met „in het leven roepen". Maar op het tijdstip van Gen. 21:12 behoefde Izaak niet meer in het leven

1) Weber, die construeert: cüx chv f irri ro ^yó^vov ór,

ó roü dcou, legt deze bewering lasterende Joden in den mond. Het

hoofddoel van den brief aan de Bom. is volgens hem polemlek tegen de buiten het Christendom staande Joden.