is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed of kwaad ') gedaan hadden, opdat het voornemen Gods 2), dat naar de verkiezing was, blijven zou, niet uit de werken maar uit Hem Die roept, 12 werd tot haar gezegd , dat de oudste den jongste zou dienen, 13 gelijk 3) geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat."

Dit tweede voorbeeld zegt nog meer dan het eerste. Zelfs bij de kinderen van Izaak, den zoon der belofte, vinden wij hetzelfde. — Bij Rebekka denke men ènxQy rb xutó of iets dergelijks. Ook kan de zin volgens de hebr. constructie worden verklaard (Van Leeuwen, bl. 128). Weiss en Oltramare nemen een anakoloeth aan. — De kinderen waren van één vader en ééne moeder. Zij stonden dus, wat hun afstamming aangaat, volkomen gelijk. Te dien aanzien was er geen enkel motief om den een boven den ander voor te trekken. Beiden hadden zij het voorrecht, kinderen van Izaak, „onzen vader" (den aartsvader Izaak), te zijn. — Straatman wil in plaats van O; hvo; xcimv lyjuvot. lezen uhu; ë%svrx ex jm/tijs, welke conjectuur door Baljon wordt overgenomen. Van Manen (bl. 83) ziet in 'Irxxx rov nxTpo; vn/.&v een storende uitweiding, die, evenals vs. 11, het verband

verbreekt *). Er zou gestaan hebben: — rjj 'Ps/3éxxx

ivo? xoIt/jv s%oucrtf sppéSyj ori enz.

Vs. 11. Jakob werd boven Ezau uitverkoren nog voordat zij beiden geboren waren, bijgevolg nog voordat zij iets hadden kunnen doen. Van verdienste kon dus geen sprake wezen. De subjectieve negaties: y-wrw en wèé worden gebruikt, omdat de schrijver het medegedeelde feit uit een bepaald oogpunt beschouwt. Dat God de goede werken van Jakob en de slechte van Ezau heeft voorzien, wordt met niet

1) KAB: tpxvAov in plaats van xncxov.

1) Tfxt ree. en enkele minusc. hebben tou kov vóór irpoSsrit; de andere handschriften daarna.

3) B: xxSuTep in plaats van xaiu(.

4) Evenzoo ilichelsen, die leest: évd$ koitkiov Svo vi'ou( èv koiAi'x 'éxwtrz.