is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Farao in de geschiedenis van den uittocht tegenover elkander stonden. Er is niets vreemds in, dat de Schrift aan God het recht toekent Zich vrijelijk over iemand te ontfermen, want zij geeft Hem ook het recht vrijelijk iemand te verharden. Van Leeuwen (bl. 130) schijnt met v. d. Palm en Schoettgen tc,5 <t>xpxci te willen vertalen door „de Pharaone', van Farao. Veel meer voor de hand ligt, een gewonen dativus aan te nemen. "Oti leidt de aanhaling in, die aan Ex. 9 : 16 is ontleend. De Sept. heeft: svexev tovtov 3/empijinf', Paulus schrijft: eU hut'o toüto t&ytipx <rs. Het werkw. è$e?eipeiv beteekent eigenlijk: uit iets opwekken, b.v. uit den slaap of uit den dood (1 Kor. 6 : 14). De Sept. heeft het in den zin van: verwekken, doen verschijnen (Zach. 11:16; Hab. 1:6), hetgeen ook het eenvoudige tyeipm in het N. T. beteekent (Matth. 11:11; Joh. 7:52). Sommigen geven van de uitdrukking deze omschrijving: lk heb u tot tegenstand tegen Mij opgezet. Anderen: lk heb u staande gehouden (naar het hebr. en de Sept., ook op grond van de beteekenis van tyeipsiv in Jak. 5: 15). Nog anderen: Ik heb u tot koning aangesteld. Beter is: Ik heb u verwekt, Ik heb u laten optreden, op dit oogenblik, op deze plaats, in deze positie. Zelfs de man, die met zijn macht, zijn trots, zijn hardnekkigheid God meent te weerstaan, is niet anders dan een middel in Gods hand om Zijn macht te openbaren — in de plagen, in den doortocht door de Roode Zee en Zijn naam te verheerlijken (vgl. Ex. 15: 14, 15; Joz. 2:9, 10;

9: 9).

Hieruit volgt dat hetgeen in vs. 18 gezegd wordt, evenals vs. 16, een deductie is van vs. 15. De nadruk valt twee malen op Sc Sitei. De Joden meenden, dat zij in geen geval door God losgelaten, en dat de Heidenen in geen geval door Hem aangenomen konden worden (Bengel). Hiertegen komt

Paulus op. .

Hoewel in het voorgaande niet over verharding gesproken

is, zoo wordt toch met dit woord Farao's optreden in de o' Tische geschiedenis naar waarheid geteekend. Bij verharden denke men niet slechts aan een eenvoudige toelating