is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zeggen (Bavinck). Natuurlijk heeft deze waarheid ook een andere zijde. Dat de apostel deze niet vergeet, blijkt uit

H. 9:30—10:21.

Vs. 21. Of — wanneer gij door het vorige nog niet overtuigd zijt, dat het zoo is enz. Toü ttviXoü hangt van Ikouaixv af. 'O xipxfieus en tcü snjAflö zijn opzettelijk naast elkander geplaatst. Evenals een pottenbakker uit hetzelfde leem het eene vat tot eer en het andere vat tot oneer kan maken, heeft God het recht om uit dezelfde menschheid den een te maken tot een vat ter eere, den anderen tot een vat ter oneere (vgl. 2 Tim. 2 : 20, 21). Het beeld komt in het O. T. meermalen voor (Jes. 29:16; 45:9, 10; Jer. 18.6 enz).

Ys. 22—24: „Indien nu God, hoewel Hij Zijn toorn wilde betoonen en Zijn macht doen kennen, met veel lankmoedigheid de vaten des toorns, die voor het verderf bereid waren, verdragen heeft, 23 en ) (indien) Hij, om den rijkdom Zijner heerlijkheid te doen kennen over de vaten der barmhartigheid, die Hij te voren toebereid heeft tot heerlijkheid 2), 24 ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de Heidenen geroepen heeft, "

God heeft niet dan met groote lankmoedigheid van Zijn vrijheid gebruik gemaakt. Er staat Si, niet xkX*. Wij hebben hier de toepassing van de voorafgaande vergelijking. De vaten ter oneere en de vaten des toorns, de vaten ter eere en de vaten der barmhartigheid zijn correspondeerende begrippen. Aan de vrijheid van den pottenbakker over het leem beantwoordt de souvereiniteit Gods. Indien God met groota zachtmoedigheid Zijn recht heeft doen gelden, zal men er nog veel minder iets tegen kunnen inbrengen. Verzwegen is: Wat zult gij te zeggen hebben? of iets dergelijks;

1) B Vuig. en enkele min. laten weg.

2) Men zie de eigenaardige parafrase Tan vs. 22, 23 bij Kühl (a. a. O. S. 24).