is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heidenen, die de gerechtigheid niet zochten, de gerechtigheid hebben verkregen, maar de gerechtigheid uit het geloof; 31 en dat Israël, hetwelk de gerechtigheid najaagde, tot de wet der gerechtigheid1) niet gekomen is."

Wanneer wij niet kunnen zeggen, dat God Zijn woord teniet gedaan heeft, wat moeten wij dan zeggen? De Heidenen verkregen wat zij niet zochten, en Israël verkreeg niet wat het zocht. Sommigen houden hetgeen op ri ovv ipoü/tev volgt wederom voor een vraag, die dus tot het einde van vs. 31 zou doorloopen. Maar in vs. 32 vinden wij in plaats van een antwoord een nieuwe vraag: 3ixri. Schott maakt den geheelen zin van r; ovv ipovy.iv tot het tweede ^iy.»io<svvv\v tot ééne vraag, waarop dan de laatste woorden van vs. 30 het antwoord zouden geven. Deze constructie ligt echter niet voor de hand. — "E^i1, zonder artikel, Heidenen als zoodanig. Men kan de subjectieve negatie w vertalen met: zonder dat zij zochten. „Gerechtigheid" moet, blijkens de uitdrukking „gerechtigheid des geloofs" aan het einde van het vers, niet in zedelijken maar in godsdienstigen zin verstaan worden. Het vreemde verschijnsel wordt opgehelderd door de verklaring, dat het een gerechtigheid des geloofs was.

Vs. 31. Men verwarre „de wet der gerechtigheid niet met „de gerechtigheid der wet". Het was Israël meer om de wet, dan om de gerechtigheid te doen. Weiss e. a. (zie ook Dalmer) nemen „wet in den zin van „regel , „norm . Men denke aan de wet van Mozes, die tot de gerechtigheid zou leiden, als men ze volbracht. — Het tweede gedeelte van het vers is moeielijk te verklaren, wanneer men iiKxioirvvm na vdpov weglaat. „Komen «) tot de wet" zou een vreemde

1) Teit. ree. FÏ1P hebben iixaicffunf c, dat door «ABDEG wordt

weggelaten. _ . .

'•«) Weber vertaalt: voorkomen. Volgens hem hadden de .Toden moeten

voorgaan; nu doen de Heidenen liet, maar de Joden zullen volgen!