is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vs. 1—4.

Evenals in H. 9 : 1 wordt de apostel diep bewogen. Ondanks de vreeselijke dingen, die hem op het hart liggen, heeft hij zijn volk lief.

Vs. 1, 2: „Broeders! het welgevallen mijns harten en mijn gebedL) tot God voor hen2) zjjn3) tot hun heil. 2 Want ik geef hun getuigenis, dat zij ijver voor God hebben, maar niet met verstand."

Zonder nader verbindingspartikel begint Paulus zijn gemoed uit te storten met het vertrouwelijke: broeders! Aé, hetwelk logisch bij [têv behoort, vinden wij (onuitgesproken) in vs. 2b, 3. Het hart vau den apostel gaat uit naar Israël's behoud. Hij zoekt zijn ideaal te realiseeren door zijn gebed. — De drie aan den voet der bladzijde vermelde lezingen van den textus receptus zijn niet aannemelijk. De beide laatsten kunnen ontstaan zijn doordat hier, bij de openbare voorlezing, een nieuw stuk begon en men daarom den zin aanvulde. — Men kan vertalen: mijn gebed is voor hen tot hun heil. Beter is, „voor hen" evenals „tot God" van „gebed" afhankelijk te maken. — Bengel merkt op, dat Paulus niet voor de Joden zou gebeden hebben, als zij absoluut verworpen waren. De verwerping der ongeloovige individuen in den tegenwoordigen tijd kan echter zeer goed samengaan met een toekomstige bekeering van Israël in zijn geheel.

Vs. 2. Geen wonder, dat de apostel zoo levendig belangstelt in het lot van Israël. Hoeveel heeft het gedaan en geleden! Hoe was het aan zijn eeredienst gehecht! Paulus kan er uit ondervinding van spreken. Helaas, het is een ijver, die niet beheerscht wordt door de norm (kxtcc) van het verstand. Hij gebruikt het woord (onderschei-

1) Text. ree. K L en min. hebben >) na isija-i?.

ï) Teit. ree. KL en min. lezen utrep tov Irpccti*..

3) Text. ree. K L P en min. hebben ctti , dat door de overige handschriften wordt weggelaten.

Godkt/Jonkkb, Romeinen. 31