is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet en daarmede aan elke poging van den mensch ooi zijn eigen gerechtigheid te baseeren op de onderhouding dei wet. In plaats van dit te begrijpen, hebben de Joden gemeend, dat tengevolge van de werkzaamheid van den Messias de wet van kracht zou worden voor de geheele wereld, zoodat alle volken bij Israël zouden worden ingelijfd. Daarom maakten zij overal propaganda (Matth. 23: 15). Hoe moesten zij zich aan Jezus ergeren (Matth. 5; 9: 11—17; 15 : 1 v.)! Men verwarre tsAc; niet met reKelum. Ook vertale men het woord niet met „doel" (in den zin van Gal. 3: 24), maar met „einde", i) Hofmann vat Xpio-rit hier op als „Messias', afgezien van den persoon van Jezus, maar dan had het lidw. niet mogen ontbreken. Met „wet" wordt de wet van Mozes bedoeld. Christus maakte een einde aan de wet, met de bedoeling en het resultaat («,-), dat er gerechtigheid was voor een ieder, die geloofde. Deze laatste woorden worden in het volgende ontwikkeld: die gelooft (vs. 5 11); een ieder, die gelooft (vs. 12, 13).

Vs. 5—11.

Vs. 5 : „Want Mozes beschrijft aldus de gerechtigheid uit de wet: De mensch, die haar doet, zal door haar leven 2)."

Wij hebben in deze vertaling, wat de eerste der hier beneden vermelde varianten betreft, den text. ree. gevolgd. Men kan zich gemakkelijk voorstellen hoe oti na ypctQei is komen te staan. Autx zal waarschijnlijk zijn ingevoegd onder

1) Al. een staaltje van roomsche exegese volsta hier de verklaring van Schaefer (Die Bücher des Neuen Testamentes erklürt, III Bd„ 891 : De wet heeft inderdaad Christus en in hem de gerechtigheid tot einddoel en bi engt den mensch, die haar tronw gehoorzaamt, ook werkelijk zoover. Het is ook moeielijk, den brief aan de Rom. te verklaren en roomsch te

2) De voornaamste varianten van dit vers ïijn; Text. ree. BEFGK

It. Syr. plaatsen er, na 5<*. txv « vip», NADna N A D E laten

uur* weg, dat text. ree. BFöKLf als object van , hebben,

NAB lezen ev in plaats van «v uvtoi(, dat wij vinden bij text. .

DEFÖKLP Syr.

31'