is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ttMutwv niet het werkwoord van den hoofdzin (dezelfde Heer is rijk voor allen); de nadruk valt niet op den rijkdom des Heeren, maar op zijn universeele souvereiniteit. Deze gedachte was destijds nieuw; vgl. b.v. Hand. 10 : 34—36. — Men inoet alleen Jezus als Heer aanroepen; vgl. het belijden in vs. 9, lü. Dat kon zoowel de Heiden als de Jood. En ook voor de arme Heidenen was de Heer rijk genoeg. — Paulus past in vs. 13 het woord van Joël (H. 2:32) over het aanroepen van Jehova toe op het aanroepen van Jezus, waaruit volgt, dat hij Jezus Goddelijke eer waardig achtte.

Israël was dus volstrekt niet te verontschuldigen: vs. 14—21.

Vs. 14, 15: „Hoe zullen zij dan Hem aanroepen 1), in vvien zij niet hebben geloofd ? En hoe zullen zg in Hem gelooven 2), van wien zij niet hebben gehoord? En hoe zullen zij (van Hem) hooren 3), zonder dat iemand predikt? 15 En hoe zullen er prediken 4), indien er niet gezonden worden? gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die vrede verkondigen 5), van hen, die het6) goede verkondigen!"

Geen aanroeping zonder geloof; geen geloof zonder hooren; geen hooren zonder prediking; geen prediking zonder zending. Bij een universeele genadeprediking behoort dus een universeel apostelschap. Paulus had de ongeloovige Joden in het oog, die zich niet met zulk een blinde woede tegen de

1) Text. ree heeft met KLP: e7riKctte7ovrott, in de andere cod. lezen wij:

ÏKlKXtetTWVTOtl.

2) Text. ree. heeft met AKL: TtarTsviroua-tv; de andere cod. hebben:

TÏKrTeVTUO'lV.

3) Text. ree. leest met L: xxovrovcnv; B: acxovraxrtv; de andere cod. lezen:

CCKOVTOVTOCt.

4) Text. ree. en vele min : xypv%ovriv; maj.: xypv^cortv.

5) K ABC laten rwv evocyyê^i^oixsvoov sipvjvviv weg.

6) A B C DEPG laten toc vóór ayceöcc weg.