is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evangelies. M>* doet een negatief antwoord verwachten. Hun stem, d. i. de stem van de evangeliepredikers. Van een verklaring van het woord uit den psalm is natuurlijk geen sprake. Wat iM* aangaat, vgl. Delitzsch hl.

Vs. 19: „Maar ik zeg: Heeft Israël ') het misschien niet geweten? Mozes zegt het eerst: Ik zal uwen naijver opwekken tegen een volk, dat met een vo is, tegen een onverstandig volk zal ik uwen toorn

opwekken.1'

Wat zou Israël niet geweten hebben? Het evangelie (Chrysostomus, Philippi, Weiss, Luthardt)? Dan w er geen verschil tusschen deze vraag en die van vs. 1 . i^PP1 e Luthardt maken een tegenstelling tusschen en

verstaan en hooren. Maar wat is dan het ver an ussc ïen de vraag en het volgende citaat? Weiss zoekt dit aldus te verklaren: Wanneer de onwetende Heidenen het evange hebben kunnen begrijpen, hoeveel te meer dan de Joden Al de nadruk valt in dit geval op Maar moest

deze eenvoudige waarheid door een zoo plechtig ingeleide aanhaling bevestigd worden? Laat ons ook niet vergeten, dat nog twee andere citaten volgen! Hofmann verbindt «■ p»w met het vorige: Heeft Israël het niet het eerst gehoord? Maar dan weet men met het citaat geen weg Men ontleene het ohj. van aan het voorafgaande; de hoofd¬

gedachte is daar: een algemeene evangelieprediking. Wis Israël niet, dat het evangelie alom zou verkondig wor en. Was dit een verrassing, die hen als verontschuldiging kon dienen? Zoowel Mozes als Jesaja hadden de bekeering der Heidenen voorzegd, die immers zonder evangelieprediking aan de Heidenen onmogelijk was! Aldus, of ongeveer aldus: de Wette, Tholuck, Holsten, Oltramare, Da mer e. a. Mozes het eerst: de rij der getuigen wordt met hem geopend. Reeds in het begin der Schrift wordt er van gesproken.

1) Text. ree. L Syr. plaatsen Ir,«fA na cv, *yvW> de andere cod. daarvoor.