is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mann's ontkenning. Meyer is van oordeel, dat de apostel het profetisch woord zoo toepast, omdat hij in het afvallige Israël het type der Heidenen ziet. Wij behoeven dit echter niet aan te nemen. In Rom. 9 : 25 trof ons reeds hetzelfde verschijnsel '). — „Ik ben openbaar geworden" slaat hier op de algemeene prediking van het evangelie. — Het dubbele èv van sommige HSS. kan in anlere zijn weggelaten, omdat men het niet begreep of omdat men den tekst aan dien van de Sept. wilde gelijkmaken.

Vs. 21. De tweede aanhaling van Jesaja 2) doet het contrast tusschen Israël en de Heidenen nog meer uitkomen. Jehova wordt in Jes. 65:2 voorgesteld als een vader, die de armen naar zijne kinderen uitstrekt, terwijl die kinderen zijn liefde met erger dan met ondank beloonen. ITpc; tov 'Itpxvjh kan beteekenen: met het oog op Israël (vgl. Luk. 19:9; 20:19; Hebr. 1:7); maar ook: tot Israël, ook al wordt dan van Israël in den derden persoon gesproken. De geheele theokratische periode is voor Jehova niet anders dan één lange dag. De woorden xx) ivrixiyovrx zijn door de Sept. aan den hebr. tekst toegevoegd. Men denke b.v. aan het refrein in het boek Maleachi: „en gij zegt .

Waarlijk, Israël is niet te verontschuldigen en God is niet aan te klagen. Toch zal H. 11 ons nog doen zien, hoe God in Zijn overvloedige genade deze gestrenge bedeeling tot een heerlijk einde wil brengen, niet alleen voor de wereld, maar ook voor Israël zelf.

DR1EENTWINTIGSTE STUK.

H. 11.

De grenzen en de heilzame gevolgen van Israël s

verwerping.

In H. 9 bewees de apostel, dat God met de uitverkiezing

1) Vgl. Bredenkamp, Der Prophet Jesaja, Erlangen, 1887, S. 3 6; I)r. J. H. Gunning J.Hz., Van Babel naar Jeruzalem, Rotterdam, 1898, hl. 324.

2) Dalmer weent, dat Paulus, door de ongehoorzaamheid der Joden alduï