is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziet in xotriHirov een 3e» pers. plur.; dit strijdt echter zoowel met het hebr. als met de nadere bepalingen „Mij" en „naar de verkiezing der genade", die op een daa l Gods wijzen; vgl. H. 9:29 [sytxréKnrev). „Mij" staat niet in het hebr. — Bixk wordt voorafgegaan door rij. Vreemd, omdat de Feniciërs Baal toch voor een mannelijken god hielden, wien Astarte als godin ter zijde stond. In de Sept. komt het woord Baal nu eens als mannelijk, dan weder als vrouwelijk voor; hier is het vrouwelijk. Men heeft Baal wel eens voorgesteld als een godheid, die zoowel man als vrouw was, in strijd met 1 Sam. 7:4, waar Baal naast Astarte voorkomt. Ook kan men een subst. e'ixóvi onderstellen. Maar zou er dan niet moeten staan tov BMisschien kon het lidw. wegblijven, omdat de afgoden met hunne beelden werden geïdentificeerd, zooals in Hand. 14: 13 Jupiter met zijn tempel. Ook had men voor de afgoden een meervoud Elohoth, in plaats van Elohim. Dillmann heeft een andere verklaring voorgesteld i), die door Weiss, Luthardt, Lipsius wordt overgenomen, en wel de eenvoudigste is: De Joden zeiden bij het voorlezen der Schrift in plaats van Baal nisa (z!<r%vvy)', ten einde nu den voorlezer hierop attent te maken, gaf men aan het woord het vrouwelijke art.

Vs. 5. Thans geschiedt hetzelfde als in de dagen van Elia [ovtuc). Het eene volgt bij analogie uit het andere (ow). Het overblijfsel is het kleine deel van het joodsche volk, dat Jezus als den Christus belijdt; Mw* vgl. xxrfa™. De woorden „naar de verkiezing der genade" kunnen op de geloovige individuen zien, maar aangezien het gansche hoofdstuk over het joodsche volk handelt (vs. 2 en vs. 28), hebben wij eerder aan de verkiezing van het volk te denken, tengevolge waarvan zelfs in tijden van het grootste ongeloof een geloovige kern overbleef. En dat er een kern overbleef, was de vrucht van de verkiezing der genade.

1 Monatsbericht der Kgl. Akademie der Wissenschaften au Berlin (16 Jan.

1881)" 32

Godbt/Johkee, Romeinen.