is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vs. 6: „Eu als het door genade is, zoo is het niet meer door de werken, anders is de genade geen genade meer 1)."

Deze genade sluit alle verdienste uit; anders houdt zij op genade te zijn. Paulus voegt er dit bij, omdat alleen wanneer de bewaring van een geloovig overblijfsel genade is, de verwerping van de massa des volks geen ongerechtigheid is. Kon Israël zijn verkiezing motiveeren op grond van eenige verdienste, dan was zelfs een gedeeltelijke verwerping onrecht en dus een onmogelijkheid. Ovnèri moet in logischen zin worden genomen. Tiverxi (letterlijk: wordt); dan houdt de genade op, zich te openbaren (te worden), wat zij naar haar wezen is. Augustinus: gratia, nisi gratis sit, gratia non est.

Wat de gewone tekst nog verder in dit vers heeft, is blijkbaar een kantteekening van een lezer. Men kan anders moeielijk verklaren, waarom het zoo algemeen zou zijn weggelaten. Bovendien past het niet in het verband. Fritzsche, Reiche, Volkmar, Weiss verdedigen de echtheid der woorden. — De apostel heeft de vraag gesteld of God Zijn volk verworpen had, en daarop geantwoord: neen, want een deel van Israël behoort tot de gemeente van Christus. Maar — en dit is de andere zijde der waarheid, die hij volstrekt niet ontkennen wil — een feit was, dat het grootste deel van het volk met verharding was geslagen. Hij wijst dit vs. 7 10 aan, waarbij hij zich, als gewoonlijk, op antecedenten uit de heilige geschiedenis en plaatsen uit de Schrift beroept.

Vs. 7, 8: „Wat dan? Wat Israël zoekt 2), dat 3) heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen

1) T#xt. ree. B L min. en Syr. voegen er aan toe: ei Se «g epyuv, ovxeri £7Ti xxPl(> S7rei r0 eP70v 0VKeri e/rriv epyov, welke woorden door N A C D EFGP It. Vuig. worden weggelaten; er zijn in dezen zin bovendien veel varianten.

2t F Git. Syr.: e-rs^TCi in plaats van extern.

3) Text. ree. min.: tovtov in plaats van tovto.