is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart (vs. 9) komt de verduistering van het verstand. De gekromde rug duidt aan den toestand van slavernij en vrees, waarin de Joden zullen blijven, zoolang zij zich tegen het evangelie verharden. De verharding is niet, gelijk Meyer wil, de straf voor de verwerping van den Messias; veeleer is het laatste uit het eerste voortgekomen. Wat de oorzaak der verharding was, is ons uit H. 9:31 33 gebleken.

De verwerping van Israël is slechts tijdelijk en heilzaam

in hare gevolgen: vs. 11—32.

Dit stuk is de logische aanvulling van het vorige: de verwerping is niet slechts partieel, maar ook tijdelijk. Het stuk

bestaat uit 4 deelen.

Het eerste, vs. 11—15, wijst het tweeledig doel van de verwerping der Joden aan: a. om de bekeering der Heidenen gemakkelijker te maken en b. om de Joden zeiven door middel van de bekeerde Heidenen terug te brengen, als wanneer eerst de Heidenen de volheid der zegeningen deelachtig zullen worden.!)

Het tweede, vs. 16—24, is een waarschuwing tegen de geloovigen uit de Heidenen om zich niet te verheffen op hun tegenwoordige positie in het rijk van God en de Joden met te verachten.

Het derde, vs. 25—29, kondigt op grond van een openbaring de bekeering van Israël aan.

Het vierde, vs. 30-32, geeft een overzicht ?an den gang

van het werk des heils.

Vs. 11—15: De bedoeling Gods.

Vs 11, 12: „Ik zeg dan: Zij zijn toch niet gestruikeld om te vallen? Dat zij verre! Maar door

1) Prof van Rh'yn (Kiehm's Bijbelsch Woordenboek, II, 573) is van oorde da de vraag: wat beteekent in het plan Gods de toebreng.ng der Heidenen tot Christus? den apostel aan de hand gedaan „ aoor .jn .egenrijke werkzaamheid onder de Heidenen in geheel Achaje en vooral Kon .