is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de Heidenen aangesproken. „Onder hen" d. i. onder de takken, die nog gebleven zijn. „In de plaats, die de afgebroken takken innamen," is wel wat geforceerd. Eenmaal geënt pp den stam, hebben de wilde takken deel aan den wortel en de vettigheid van den olijfboom. Evenals van den wortel een vruchtbaar sap tot de takken opstijgt, zoo deelt zich de zegen van Abraham (tj ctooylx roD 'Afipxxy., Gal. 3: 14) aan de Heidenen mede, die door het geloof kinderen van Abraham worden j vgl. Gal. 3: 5—9. Ook de lezing t»ü$ pifys rij; TriÓTtjTOf is niet onmogelijk; dan beteekent „wortel" zooveel als „bron". Dat „aan den wortel en" in sommige HSS. ontbreekt, schijnt een opzettelijke verbetering van de laatste lezing. *)

Maar een wilde twijg wordt immers niet op een tammen boom geënt! Het omgekeerde geschiedt: men ent een loot van den tammen boom op den wilden boom. Men zou zich kunnen beroepen op de berichten van oostersche reizigers, dat men in het Oosten soms een jonge wilde twijg in een ouden olijfboom ent om dezen tot nieuw leven te brengen. Maar het is duidelijk, dat de apostel een vrij gebruik maakt van zijn beeld, vooral met het oog op de toepassing. In vs. 23 wordt van de afgehouwen takken gezegd, dat zij weder in den boom zullen geënt worden. In eigenlijken zin geschiedt ook dit natuurlijk nooit. — Zonder naderen overgang, hetgeen een zekere levendigheid van het gevoel verraadt, waarschuwt Paulus daarom den Christen uit de Heidenen: beroem u niet. Met „de takken" worden zeker allereerst de afgebroken takken bedoeld, de Joden in hun toestand van verworpenheid. Maar omdat de verachting zoo gemakkelijk van de ongeloovige op de geloovige Joden overging , daarom zegt de apostel in het algemeen: de takken, en niet: de afgebroken takken.

Gesteld echter, dat gij toch tegen de takken roemt, goed, veracht de takken, maar een feit is het en een feit blijft

1) Volgens Bousset ^ïheol. Literaturieitung, 1894, 654) is het de Traag, of m; pify; *«' niet als glosse moet worden geschrapt.