is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt dezelfde variant voor. Maar het is niet voldoende, dat men zich niet verhoovaardigt; men moet vreezen (het omgekeerde van zelfvertrouwen en aanmatiging). — Ingeënte takken kunnen nog gemakkelijker worden afgebroken dan natuurlijke takken. Sommige HSS. laten fifaus weg: Hij zal ook u niet sparen. Maar het kan zijn, dat dit woord (afhankelijk van <po(3oiï, vs. 20) aanstoot gaf, omdat (psitrerai daarbij niet paste, zoodat sommige afschrijvers dit ook door QeitrviTxi vervingen. Mijxw? c. ind. geeft aan de bedreiging meer kracht.

Vs. 22—24 maakt voor de geloovigen van heideusche afkomst de praktische toepassing van vs. 17—21.

Vs. 22: „Zie dan de goedertierenheid en de gestrengheid Gods: de gestrengheid *) over hen, die gevallen zijn, maar over u de goedertierenheid ~), indien gij bij die goedertierenheid blijft 3); anders zult ook gij afgehouwen worden."

Zie: vgl. Delitzsch, S. 14 en Van Leeuwen, bl. 133. Tegenover %py<rtótt}<; (van otjrtó?) staat xvrotouix. (van x7totsi/.vu). Het ontbreken van het art. vóór de twee subst. wordt door Weiss aldus verklaard, dat hier niet van de Goddelijke volmaaktheden op zichzelve, maar alleen van hare toepassing in dit bijzondere geval sprake is. — In het tweede deel van den zin zijn de subst. ongetwijfeld in den nominativus bedoeld; de acc. is een verbetering. Men kan er „is" bij denken (de gestrengheid „is" voor hen enz.); of ook den nominativus absoluut nemen. Nu wordt de gestrengheid het laatst genoemd, opdat er nog een toepassing voor de lezers aan kan vastgeknoopt worden. Het „vallen" der Joden is

1) «ABC: a7TOTOfj.tx in plaats vau ceroroizittv (text. ree.).

2) ADCD: £pi)<rT0T>f; in plaats van XP11'tot^toi. Dezelfde cod. en N lezen teov na %p>|o-T0Tt)$.

3) (tBD: ttrintvtit in plaats van