is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vs. 25—29: De uitdrukkelijk geopenbaarde verborgenheid.

Vs. 25 deelt de openbaring mede; vs, 26, 27 herinneren aan eenige profetieën, die er betrekking op hebben; vs. 28, 29 wijzen ten slotte op het tweeledige van Israël's positie.

Vs. 25, 26a: „Want ik wil niet, broeders! dat deze verborgenheid u onbekend zij, opdat gij niet wijs zflt bij uzelven i), dat er gedeeltelijk een verharding over Israël gekomen is, totdat de volheid der Heidenen zal zijn ingegaan; 26a en zoo zal geheel Israël behouden worden;"

De formule: „ik wil niet, dat u onbekend zij" kondigt een gewichtige mededeeling aan. Uit „broeders volgt, dat de apostel de geheele gemeente aanspreekt. Volgens vs. 28, 29 heeft hij het oog op Christenen van heidenschen oorsprong. Op grond hiervan schijnt men een heidensch-christelijke meerderheid in de gemeente te Rome te mogen aannemen. Een verborgenheid is niet hetzelfde als wat in de kerkelijke taal een mysterie heet, iets onbegrijpelijks; het beteekent iets, dat den menschen vroeger onbekend was, maar hun door openbaring bekend was geworden. De begrippen „verborgenheid" en „openbaring" behooren bijeen: vgl. Ef. 3 : 3 6. Wat de apostel nu zal zeggen, wist hij ook alleen door openbaring: vgl. 1 Kor. 15:51; 1 Thess. 4:15. — Hij zegt het om eigenwijsheid (Spr. 3:7) te voorkomen. Anders zouden de bekeerde Heidenen zich allerlei vreemde voorstellingen kunnen maken omtrent de toekomst van het volk, dat zijn Messias verworpen had. De echte lezing is waarschijnlijk èv èxuToïi;} men heeft dan om H. 12.16 en den tekst der Sept. irxp èxuTÓïs geschreven.

Den inhoud der verborgenheid vinden wij in vs. 25*>, 26». Er is over Israël verharding gekomen, vgl. vs. 7, als een oordeel van God. Maar deze verharding is M WW (V8L

1) In plaats van Trap' e«VTOi( leien ABi f. KG: