is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vs. 1—10, vooral „de overigen" van vs. 7; zie ook „sommige" van vs. 17); in tegenstelling met „geheel Israël" van vs. 26 is slechts een deel des volks door die verharding getroffen. Calvijn meent hier den graad der verharding (quodammodo) te vinden; ten onrechte. Hofmann en Steinmeyer denken aan haar beperkten duur. — Dat de hervormers een zoo duidelijk uitgesproken gedachte hebben kunnen miskennen, is alleen te verklaren uit hun gemis van eschatologisch inzicht. Calvijn vertaalt *%pt; ou door „opdat"; wij komen dan weder terug op de gedachte van vs. 11, 12. Calovius e. a.: zoolang — zoolang de Hellenen het koninkrijk Gods binnengaan, zal een zeker aantal Joden zich bekeeren, zoodat ten slotte het volk van God uit Joden en Heidenen (= geheel Israël) zal bestaan. Maar &%pi; ov kan alleen met een praes. ind. „zoolang" beteekenen; „Israël" moet natuurlijk het joodsche volk zijn; bovendien zou een openbaring hier tamelijk overbodig kunnen heeten. — De volheid der Heidenen is het geheel der heidensche volkeren, die door middel van de prediking des evangelies in de gemeente worden opgenomen; vgl. Matth. 24:14; Mark. 13:10. Olshausen en Philippi denken bij irAiipcc,ux aan het getal Heidenen, noodig om de leegte aan te vullen, die door de verwerping der Joden in het koninkrijk Gods is ontstaan. Maar deze gedachte is in strijd met het verband, omdat zij de bekeering der Joden uitsluit. Ook staat rü>v vóór tivüv aan deze verklaring in den weg.

Vs. 26». „En zoo"; niet: „en dan". „En zoo" kan beteekenen „en op deze wijze", maar dit komt eerst in vs. 31 aan de orde; liever neme men het in den zin van „en als deze voorwaarde eenmaal vervuld is". Y\x? 'Itpxfa = 'l<rpxyK (2 Kron. 12:1: 'lapxvjk per' «utcü; Hand. 2:36; Ef. 2:21). Bengel en Olshausen denken aan het uitverkoren deel van het volk l) en nemen „Israël" in geestelijken zin;

1) Zoo ook Munchmeyer (Zeitschr. für kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben, 1881) en Böhmer. Max Frommel (der Israël Gottes, 18S1) is van ourdeel, dat de verworpen Joden door de bekeerde Heidenen zullen worden vervangen. Godet/Jonkke, Romeinen. 33