is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het herstel van Israël wordt in geestelijken zin bedoeld, /al met dit geestelijk herstel een politieke restauratie gepaard gaan ? De exegeet behoeft zich hiermede niet in te laten; het ligt buiten de grenzen van zijn onderzoek.

Vs. 30—32. Algemeen overzicht.

Nadat God de Heidenen door de verwerping der Joden tot het heil gebracht heeft (vs. 30), zal Hij de Joden door het heil der Heidenen behouden (vs. 31), en zoo zal het heil van de gansche in Adam gevallen menschheid het heerlijke einde van de wegen en gerichten des Heeren zijn (vs. 32).

Vs. 30, 31: „Want gelijk ook ') gij eertijds Gode ongehoorzaam zijt geweest, maar nu ontferming gevonden hebt door hun ongehoorzaamheid, 31 zoo zijn ook 2) zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook 3) zij door de u bewezen ontferming ontferming zouden vinden."

Want- over deze leidingen Gods gaat eerst dan het volle licht op', wanneer de raad Gods in zijn geheel openbaar wordt. De roeping van Abraham riep een krisis in het leven tusschen het volk der openbaring en de overige volken, die

aan zichzelven werden overgelaten.

De Heidenen waren de eersten, die hun tijd van ongehoorzaamheid hadden. Het woord „eertijds" herinnert den lezer aan den inhoud van H. 1. Misschien moet men met den text. ree. na yup xxi lezen. Dit woordje kan gemakkelijk ziin weggelaten; het moet de Heidenen herinneren, dat ook zij in opstand tegen God hebben verkeerd. — Maar die tijd had een einde: de Heidenen vonden genade. — Het ongeloot

1) Text. ree. L min. Syr. lezen kou b#

21 DFG lezen kxi xvtoi in plaats van kxi ovtoi.

3) N B D hebben vóór e*evi6u<rtv weer vvv.