is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met het oog op Luk. 5:17, en de drie bepalingen: rijkdom, wijsheid, kennis in verband te brengen met de drie vragen van vs. 34, 35, daar de eerste op kennis, de tweede op wijsheid, de derde op ontferming betrekking heeft. Maar waarom zou de apostel de vragen dan juist in omgekeerde volgorde hebben gedaan? „Ontferming" past ook niet goed naast wijsheid en kennis. Ook zou men na ttacütou è\iov; of xipno; verwachten. Mij komt voor, dat „rijkdom" bij „diepte' wil zeggen: „een rijke diepte"; zie Calvijn. De wijsheid Gods, die alles ten goede leidt, wordt dan gesteld naast de kennis, waardoor God Zich rekenschap geeft van alle verhoudingen waarmede Hij heeft te rekenen, alle middelen die Hij gebruikt, alle wegen die Hij inslaat. Die wijsheid en kennis openbaren zich in de oordeelen en wegen Gods. Men verwarre „oordeelen" niet met „besluiten . De „wegen leiden tot het doel, dat God zich heeft voorgesteld. 'Avf&pevwtToa beteekent: wat zich niet tot den grond laat doorzoeken ; xvil;i%vixGTOi: wat men niet tot het einde kan nasporen. Menigmaal beroept men zich op deze uitspraak als bewijsplaats voor de onbegrijpelijkheid van het raadsbesluit Gods. Alleen vergete men niet, dat niet de duisternis maar het licht van Gods raadsbesluit Paulus doet juichen, en dat de openbaring der verborgenheid hem een lofzang op de lippen legt. Ook zie men 1 Kor. 2:10 niet voorbij. Juist wanneer men er een weinig van verstaat, kan men niet nalaten, altijd weder te roepen: ondoorgrondelijk! onnaspeurlijk!

Vs. 34, 35: ,.Want wie heeft den zin des Heeren gekend, of wie is Zijn raadsman geweest? 35 Of wie heeft eerst aan Hem gegeven, zoodat hem vergolden zou worden?"

De ondoorgrondelijkheid van Gods raad wordt gestaafd met plaatsen uit de Schrift. Paulus gebruikt de woorden van Jes. 40:13, als waren zij zijn eigen woorden. Wat door den profeet naar aanleiding van de wonderen der schepping gezegd wordt, past nog veel meer op het Gods-