is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRAKTISCH DEEL.1)

H. 12: 1—15:13.

Het leren van den geloovige.

Na de beschrijving van den weg des heils voor ieder individu (rechtvaardiging door het geloof in Christus, H. 1 5, en heiligmaking door den Geest, H. 6—8), en van den gang van het heil in de menschheid, inzonderheid in verband met de verwerping van het uitverkoren volk (H. 9 H)» gaat Paulus thans 2) over tot de ontwikkeling van het leven van den geloovige, eerst in hoofdtrekken (H. 12, 13), daarna in bijzonderheden, met het oog op de eigenaardige verhoudingen in de gemeente te Rome (H. 14:1—15 : 13). Wij hebben dus in dit praktisch gedeelte een algemeen en een bijzonder deel te onderscheiden.

EERSTE DEEL.

De algemeene plichten.

H. 12, 13.

Sommige geleerden missen in deze hoofdstukken met praktische vermaningen de systematische orde, hetgeen niet overeenkomt met de systematiek in het eerste of leerstellige gedeelte.

1) P. A. Borger schreef eene dissertatie „de parte epistolae Pauli ad Bo-

manos paraenetica", 1840. .

2) Na een pauie, legt Steinmeyer (Die Paraldese des Paulus an die Christen-

heit zu Bom, 1895).