is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens Renan b.v. behooren H. 12, 13 en 14 niet tot den brief aan de Romeinen, maar tot de exemplaren van den brief, die voor de gemeente te Efeze, te Thessalonika, en nog eene onbekende gemeente bestemd waren. In het exemplaar voor Rome stond alleen H. 15. Ook H. 16 ontbrak. Wij hebben op het oogenblik alleen met H. 12, 13 te doen. Volgens Renan kunnen deze hoofdstukken niet behoord hebben tot onzen brief, omdat Paulus geen bevelen kon geven aan een gemeente, die hijzelf niet had gesticht (H. 15:20), en allerminst kon beginnen met itxpxxxï.ü (H. 12 : 1); ook blijkt uit het eerste deel van het inderdaad aan de Christenen te Rome gerichte H. 15, dat H 12, 13 en 14 niet voor hen bestemd waren, daar het ééne een resumé is van het andere.

Volgens Schultz zijn H. 12, 13, 14, 15:1—7; 16:3— 16, 17—20 een deel van een brief aan de Efeziërs. Tot den brief aan de Romeinen behooren H. 15: 8—33; 16:1, 2; 16 : 21—24. Misschien is een exemplaar van den te Rome geschreven brief aan de Efeziërs zonder adres in het archief van de gemeente te Rome blijven liggen, en later in den brief aan de Romeinen opgenomen. H. 12, 13 behooren niet tot het voorafgaande, omdat: le de vermaning tot nederigheid, in het begin van H. 12, kwetsend zou zijn voor een aan Paulus onbekende gemeente; 2e de vermaning tot weldadigheid en gastvrijheid een gemeente onderstelt, die met andere gemeenten in levendig verkeer stond, hetgeen eerder het geval was met die te Efeze; 3e H. 12: 1 niet met ow aan H. 11 verbonden kan worden, omdat „de ontfermingen Gods" van H. 12:1 geenszins dezelfde zijn als de ontferming van H. 11 : 32; 4e de zedelijke zijde van het evangelie reeds H. 6 in het licht gesteld is, zoodat H. 12 overbodig is; 5e de Christenen uit de Joden te Rome niet tot onderwerping aan de overheid behoefden te worden vermaand, omdat de toestand der Joden destijds te Rome zeer rustig was; een dergelijke vermaning is meer gepast voor de Joden in Azië.

De ingebrachte bezwaren zijn wel wat gezocht. Paulus zou een hem onbekende gemeente niet mogen vermanen!